Arsacal
button
button
button
button


Liefdewerk tot in eeuwigheid

Sint Jacobs Godshuis presenteert zijn geschiedenis

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 november 2015 - 249 woorden
overhandiging van het eerste exemplaar (1) en slotwooord van voorzitter Herman Moné (2)
overhandiging van het eerste exemplaar (1) en slotwooord van voorzitter Herman Moné (2)

Het Sint Jacobs Godshuis heeft zich in de vele eeuwen van zijn bestaan (sinds 1437) bezig gehou­den met sociale zorg. Vele eeuwen waren de regenten van dit Godshuis bestuur van een katho­liek wees- en armenhuis in Haar­lem, daarna leg­den zij zich toe op bejaar­den­zorg. Sinds 1995 zijn die ac­ti­vi­teiten over­ge­dragen en richt het Sint Jacobs Godshuis zich op andere sociale projecten en ini­tia­tie­ven waar­mee het de caritas van de katho­lie­ke ge­meen­schap in Haar­lem een dui­de­lijk gezicht geeft. Die hele ge­schie­de­nis is nu be­schre­ven door Wim Cerutti.

In het Noord Hollands Archief in de Jans­straat in Haar­lem vond vrij­dag­mid­dag 6 no­vem­ber de bij­een­komst voor geno­dig­den plaats waarop het boek met deze ge­schie­de­nis "Liefde­werk tot in eeuwig­heid" werd ge­pre­sen­teerd, met een mooie en ook vaak humoris­tische lezing van de auteur en een muzikaal intermezzo van Fetsje Bijma.

Daarna mocht ik samen met de Haar­lemse weth­ou­der Cora Yfke Sikkema het eerste exemplaar in ont­vangst nemen.

Het boek is mede ge­schre­ven bij het naderende afscheid van de voor­zit­ter Herman A.J. Moné, die vele jaren (sinds 1978) regent is geweest van deze ker­ke­lijke in­stel­ling. De auteur zag dan ook terecht zijn kans schoon om enig speur­werk voor de totstandko­ming van het boek te presen­te­ren waaruit de grote inzet van de heer Monë dui­de­lijk tot uiting kwam. Herman Moné kreeg dan ook een ovatie van de aanwe­zigen als dank voor zijn inzet. Dat zullen ze later nog een keer overdoen wanneer het afscheid volgt. Per 1 januari treedt mr. Jacques van Exter aan als nieuwe voor­zit­ter.

Terug