Arsacal
button
button
button
button


in de stilte van de abdij...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2012 - 134 woorden
in de stilte van de abdij...

Deze week heb ik mijn stille dag gedaan in de Sint Adelbert­ab­dij van Egmond. Deze benedc­tijner­ab­dij met een meer dan duizend­ja­rige ge­schie­de­nis, is een oase in het bisdom. Ondanks het feit dat er na­tuur­lijk min­der monniken in de abdij zijn dan vroe­ger, vin­den er rond het klooster tal van ac­ti­vi­teiten plaats die mensen kunnen helpen bij hun zoek­tocht naar God en naar ver­die­ping van hun geloof, en aanslu­ting te vin­den bij het gebed van de monniken.

Ook nu waren er allerlei gasten die aan be­zin­nings­acti­vi­teiten kwamen meedoen of zomaar enkele dagen in de abdij verbleven.

Wat me - behalve de harte­lijke ont­vangst - opviel was de ver­bon­den­heid met het bisdom. Zo wer­den bij­voor­beeld de noden van het bisdom ver­schil­lende keren in het gebed opgeno­men. De abdij is een grote gees­te­lij­ke schat voor ons bisdom.

Terug