Arsacal
button
button
button
button


Kerstavondmaal van de barmhartigheid bij Sant'Egidio

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 december 2015 - 194 woorden
Allkes staat klaar om de gasten te ontvangen...
Allkes staat klaar om de gasten te ontvangen...

In de vroege avond van 24 de­cem­ber werd bij de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in de Mozes en Aäron­kerk het kerstmaal van de barm­har­tig­heid gehou­den dat de ge­meen­schap jaar­lijks aan hun arme vrien­den aanbiedt.

85 vrij­wil­li­gers waren in de weer om alles voor te berei­den en de vrien­den welkom te heten en aan tafel te bedienen. Onder die vrien­den waren dak­lo­zen - nogal wat mensen uit Oost-Europa -, maar ook ge­zin­nen van niet-Neder­landse afkomst waar­van de kin­de­ren de school van vrede volgen, waar zij onder meer naschoolse opvang en be­ge­lei­ding krijgen. En er waren ook Syrische vluch­te­lingen waar­on­der chris­te­nen die de zon­dagse Mis in de Mozes en Aäron komen vieren. Het viel mij op dat al de vluch­te­lingen die ik daar sprak het welis­waar moei­lijk von­den om te wachten en niets te doen te hebben, maar tege­lijk dank­baar waren voor de opvang. Ik vermoed dat de vriend­schap met mensen van Sant’ Egidio veel bijdraagt aan deze po­si­tie­ve gevoelens. Een Syriër die hier drie maan­den was begon al aar­dig wat Neder­lands te spreken. Een ander zei me over de Neder­landse samen­le­ving: "Ik hoop dat ik op een dag iets zal kunnen terug geven"

Terug