Arsacal
button
button
button
button


Katholiek leven gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 januari 2016 - 178 woorden
Kardinaal Eijk krijgt een kaars met opdruk van Katholiek Leven overhandigd
Kardinaal Eijk krijgt een kaars met opdruk van Katholiek Leven overhandigd

Tijdens de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring van 26 januari werd het video­ka­naal en de web­si­te “Katho­liek Leven” ge­pre­sen­teerd. Kar­di­naal Eijk kreeg een kaars met het logo overhan­digd.

Het video­ka­naal biedt filmpjes over her katho­liek geloof en actuele gebeur­te­nissen, zoals inlei­dende be­zin­ningen op de lezingen van de zon­dag en info over de heilige deuren. Het kanaal wil po­si­tie­ve berichten brengen onder het motto ' geloof, hoop en liefde' en is een ini­tia­tief vanuit de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Kar­di­naal Eijk treedt als referent op en er is een redac­tieraad waarin onder meer de woord­voer­der van de con­fe­ren­tie zit­ting heeft.

We hopen dat dit video­ka­naal zich goed mag ont­wik­ke­len en steeds meer zijn plaats mag verwerven.

Aan het einde van de ver­ga­de­ring deelde kar­di­naal Eijk mee dat hij zich niet voor een nieuwe periode als voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie wil kandi­de­ren. Zijn termijn loopt de ko­men­de zomer af en dan zullen de bis­schop­pen dus een ander voor­zit­ter (een dio­ce­sane bis­schop) kiezen.

Van harte wens ik de kar­di­naal alle goeds voor zijn ge­zond­heid, die hij mede als reden heeft genoemd voor zijn besluit.

Terug