Arsacal
button
button
button
button


Caritasbestuurders bijeen in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 februari 2016 - 397 woorden
PCI bestuurders bijeen in Heiloo
PCI bestuurders bijeen in Heiloo

Op vrij­dag­mid­dag 26 februari vond de jaar­lijkse bij­een­komst van be­stuur­ders van Parochiële CaritasIn­stel­lingen (PCI's) met de Dio­ce­sane Com­mis­sie Caritas plaats in het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo. Na­tuur­lijk was er veel aan­dacht voor de vluch­te­lingen, maar ook voor andere zaken...

Op deze bij­een­komst legt de Comissie Caritas verantwoor­ding af van de beste­ding van de Caritasaf­dracht die de PCI's doen ten behoeve van het dio­ce­sane Caritas­werk en projecten die plaat­se­lijk niet kunnen wor­den gefi­nan­cierd. Hierover en over het dio­ce­sane caritasbeleid komen tij­dens deze bij­een­komst altijd de nodige vragen. Daar­naast was een ver­te­gen­woor­diger van het Am­ster­dam Steunkomité Vluch­te­lingen, dat ook een gel­de­lijke bijdrage heeft gekregen, aanwe­zig om over het werk van deze organi­sa­tie te spreken. Daar­naast kwamen good practices rond de inzet voor vluch­te­lingen naar voren. Een PCI had bij­voor­beeld veer­tig koel­kasten gegeven voor een vluch­te­lingen­op­vang! In dit kader is ook vermeld dat de Com­mis­sie Caritas € 35.000 heeft ge­re­ser­veerd voor het werk voor vluch­te­lingen. Zo moge­lijk kunnen we dat voor een flink deel rond ker­ke­lijke lokaties inzetten als de COA daar gebruik van gaat maken. Afspraken daarover zijn er al wel, maar tot nu toe is er nog geen concreet beroep op deze lokaties gedaan.

Van deze Dio­ce­sane Com­mis­sie zijn diaken dr. Erik Sengers lid (se­cre­ta­ris). Hij is tevens de staf­func­tio­na­ris caritas en coördineert de mede­wer­kers. Hij gaf een inlei­ding over het werk dat de dienst caritas en de com­mis­sie in het afgelopen jaar had­den verricht. De heer Jan Ros is pen­ning­mees­ter en lichtte het fi­nan­ciële gedeelte toe. Dr, Bert Schumacher, ver­ga­dervoor­zit­ter van de com­mis­sie, leid­den deze mid­dag en zorgde dat alles soepel en tij­dig verliep. Ikzelf ben voor­zit­ter van de com­mis­sie en heb deze mid­dag ook vragen beant­woord en een slot­woord ge­spro­ken.

Het vermogen van de PCI's groeit nog steeds en dat roept na­tuur­lijk op goede projecten te zoeken of op te starten, liefst projecten die de caritas van de kerk zicht­baar maken. Zonder dat we ons op de borst willen gaan kloppen, is het wel be­lang­rijk dat voor mensen zicht­baar wordt dat het evan­ge­lie en het katho­lie­ke-kerk-zijn con­se­quenties heeft in naasten­liefde.

De PCI's moeten voor 1 sep­tem­ber 2017 fuseren of evenuteel en samen­wer­kings­ver­band aan­gaan om in navol­ging van de pa­ro­chies een bre­der draag­vlak te scheppen en eraan bij te dragen dat de ver­schil­lende 'oude' pa­ro­chies steeds meer naar elkaar toegroeien en een (bre­dere) ge­meen­schap gaan vormen. Het belang daar­van is voor ie­der­een dui­de­lijk.

 

Terug