Arsacal
button
button
button
button


Ga terug naar het begin!

een ervaring van het heilige Land

Overweging Preek - gepubliceerd: donderdag, 19 april 2012 - 449 woorden
Ga terug naar het begin!

De erva­ring van het heilig Land is altijd bij­zon­der, juist omdat je daar zo dicht bij het evan­ge­lie en het leven van de Heer bent. Juist de heel een­vou­dige, onopgesmukte plaatsen, zoals de plaats waar Jezus is gedoopt of op­gra­vingen van resten uit Jezus' tijd, brengen je dicht bij de tijd dat Jezus bij ons op aarde was. Zeker een erva­ring die voor ie­der­een aan te bevelen is. Hierbij enkele gedachten uit de preek die ik op de berg Carmel heb gehou­den voor de bede­vaart van het St. Boni­fa­tius-instituut van De Tilten­berg.

Ga terug naar het begin! Het heilig Land, "het 5e evan­ge­lie", je ziet de Heer er bijna lopen. We wor­den er herinnerd aan “hoe het begon”: - Abraham - De uit­tocht uit Egypte, de red­ding door het water, de woes­tijn , dat is de "jeugd"van Israel. Het Pasen van Israel, de uit­tocht wordt - Jaar­lijks her­dacht, dit jaar tege­lijk met ons Chris­te­lijk Pasen. Onze paasweek was voor hen de week van de ongedesemde bro­den. - Na de Ver­rij­ze­nis krijgen de apos­te­len te horen Ga naar Galilea daar zult gij mij zien. Terug naar de oorsprong: waar zij ge­roe­pen waren. Het is goed zo te doen: - Ga terug naar je eigen oorsprong: waar God je heeft aan­geraakt om meer te leven vanuit de per­soon­lijke erva­ring met God, niet zozeer het geloof beleven als een serie uiter­lijke dingen die je doet. Wat waren de momenten waarop de Heer je heeft aan­geraakt? - Hoe doe je dat: Leven vanuit die momenten waarop de Heer je heeft aan­geraakt? Hoe kun je Zijn hand in je leven zien en ervaren? “Je moet opnieuw geboren wor­den”, zegt Jezus tot Nicodemus Wie zijn Jezus gevolgd? Vissers, een tolle­naar, een Zeloot, vrouwen uit wie duivels zijn uit­ge­dre­ven, een pros­ti­tuee.

De vissers kwamen uit Galilea, dat is het Galilea van de hei­denen ... niet het land van de echte oden. Maar nu komt er iemand die wél mee­telt, die be­lang­rijk is, naar Jezus toe: Nicodemus. En wat is de bood­schap van de Heer aan hem? “Je moet opnieuw geboren wor­den”. Wie waren zij, wie zijn wij toen we de Heer gevolgd hebben? niet perfect mis­schien niet succes­vol. Maar onze klein­heid is juist onze groot­heid! - Opnieuw geboren wor­den: het is een reali­teit en opdracht. - De Kerk is een moe­der­schoot die nieuwe kin­de­ren van God geboren doet wor­den door het Doopsel.

- Maar het opnieuw geboren wor­den is ook een opdracht die altijd blijft: klein wor­den, nederig, ont­van­gend, inner­lijk inge­steld op de per­soon­lijke ont­moe­ting met God, niet zake­lijk en uiter­lijk. Dat is je opdracht: ga terug naar het begin, naar de oorsprong, naar het doopsel, word opnieuw geboren!

Terug