Arsacal
button
button
button
button


REA bisdom op kerkenpad

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2016 - 245 woorden
In de Laurentiuskerk in Alkmaar
In de Laurentiuskerk in Alkmaar
Rondleiding door de kerk in Zwaag
Rondleiding door de kerk in Zwaag

Dins­dag 30 au­gus­tus was de REA van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op kerkenpad. De REA (Raad voor Eco­no­mische Aangerlegen­he­den) is het orgaan dat toestem­ming moet geven voor grotere uitgaven van het bisdom en van rechts­personen zoals pa­ro­chies die onder het bisdom vallen. Eens per jaar gaan de leden een dagje op pad om de projecten in ogenschouw te nemen.

De dag begon met de reguliere ver­ga­de­ring die dit keer in het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo plaats vond. Daarna bezochten de leden de H. Lau­ren­tius­kerk in Alkmaar, die en res­tau­ra­tie heeft onder­gaan, de nieuwe H. Fran­cis­cus Xaverius­kerk in Enkhuizen, gehuisvest in een voor­ma­lige biblio­theek die met goed­keu­ring van de REA is verworven en de kerk in Zwaag waarvoor het bestuur ver­bouw­plannen heeft voor­ge­legd. Op deze plaatsen werd de REA welkom geheten door een afvaar­diging van het pa­ro­chie­bestuur dat een rond­lei­ding ver­zorgde en uitleg gaf. Daarna gebruikten de REA-leden en de bis­schop de maal­tijd bij één van de leden thuis.

Pa­ro­chies en andere rechts­personen die onder de dio­ce­sane bis­schop vallen, hebben een machti­ging van het bisdom nodig om grotere uitgaven te kunnen doen. Die machti­ging wordt gegeven na een beoor­de­ling door REA en kapit­tel.

De REA bekijkt voor­ge­legde plannen kri­tisch met name op de fi­nan­ciële aspecten en de gevolgen die de uitgave heeft op de lan­gere termijn voor de pa­ro­chie en de regio. Bij de lang niet altijd po­si­tie­ve fi­nan­ciële ont­wik­ke­lingen binnen de pa­ro­chies is die kri­tische blik meer dan ooit nood­za­ke­lijk.

 

Terug