Arsacal
button
button
button
button


Bavopenning uitgereikt aan Jan Buurman

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 november 2016 - 134 woorden

Donder­dag 3 no­vem­ber heeft de bis­schop, mgr. J. Punt, de Bavopen­ning uit­gereikt aan de heer Jan Buurman, voor zijn vele ver­diensten voor de kerk in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Samen met de bis­schop en de oud-econoom van het bisdom, drs. Emile Duijsens, was ik aanwe­zig bij een afscheidslunch ter ere van de heer Buurman, die laatste­lijk namens het bisdom het fi­nan­cieel beheer heeft mee-gedragen van de con­gre­ga­tie van de zusters van de heilige Julianua de Falconieri. De heer Buurman heeft in het verle­den in allerlei functies het ker­ke­lijk leven in het bisdom gediend en is daarvoor eer­der on­der­schei­den met een hoge ker­ke­lijke onder­schei­ding. Ook daarna heeft hij zich ingezet in ver­schil­lende functies, waar­on­der die voor de Julianazusters. Bij gelegen­heid van zijn afscheid is aan de heer Buurman (81) de Bavopen­ning toegekend, waar­mee we hem van harte fe­li­ci­te­ren.

Terug