Arsacal
button
button
button
button


Heilig vormsel Hoogwoud

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 mei 2012 - 156 woorden
de kerk van Hoogwoud na de vormselviering
de kerk van Hoogwoud na de vormselviering

Zater­dag 12 mei mocht ik in Hoogwoud het heilig vormsel toedienen. De vor­me­lin­gen had­den de vie­ring goed voor­be­reid en onder meer een wapenschild gemaakt. Zoals een bis­schop een bis­schops­wa­pen heeft met daarin ver­werkt wat zijn ach­ter­grond en idealen zijn, zo had­den de vor­me­lin­gen dat ook gedaan: de wapenschil­den met hun belang­stel­lingen en levensidealen waren door de kerk heen opge­han­gen.

Heel toepas­se­lijk, want door het vormsel wer­den zij ge­sterkt met de kracht van de heilige Geest om hun goede idealen waar te maken en ervoor te "vechten"om een goed mens te zijn. Inder­daad, de voor­naam­ste tegen­stan­der die je moet bestrij­den ben je vaak zelf, je eigen egoïsme.

De vormsel­werk­groep en Anne Marie van Straaten had­den hun best gedaan en het kwali­ta­tief zeer goede rit­misch koor Renovation zong inhoud­volle lie­de­ren. Een goed idee waren ook de gebedsarm­bandjes die de vor­me­lin­gen had­den gemaakt. Aan het einde van de vie­ring heb ik ze gezegend en wer­den ze uit­gereikt.

Terug