Arsacal
button
button
button
button


Stop je geloof niet weg...

50 jaar koor in Velsen Noord - vijfde zondag door het jaar A

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 5 februari 2017 - 892 woorden
Voor de Mis: koorleden en priesters
Voor de Mis: koorleden en priesters
Stop je geloof niet weg...

Het Gemengd koor Sint Joseph in Velsen Noord vierde op zon­dag 5 februari zijn 50 jarig bestaan met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring en een receptie in het pa­ro­chiehuis "De Meer­paal". De Koptische chris­te­nen zijn intussen mede­ge­bruikers gewor­den van de kerk.

Er waren geen actieve leden meer die alle vijf­tig jaar had­den mee­ge­maakt, wel enkele leden die kort na de oprich­ting bij het koor waren geko­men en al 48 of 49 jaar zingen. Na­tuur­lijk is een gou­den jubileum gedenk­waar­dig en ik ben graag naar Velsen Noord geko­men om dat mee te maken. Ook oud-pastoor Frank Domen - te­gen­woor­dig in Heer­hu­go­waard - en pastoor Henk Niesten, die regel­ma­tig in Velsen Noord assis­teert, waren geko­men om te con­ce­le­breren en de pa­ro­chi­anen te ont­moe­ten.

De Mis begon om 9.00 uur. Om 11.00 uur begint de Heilige Li­tur­gie van de Koptische chris­te­nen die met enkele hon­der­den gelo­vi­gen daarbij aanwe­zig zijn. Voor de pa­ro­chie, die in de loop van de jaren kleiner is gewor­den, is dit een goede oplos­sing die vele nieuw in ons land aan­ge­ko­men chris­te­nen de gelegen­heid biedt om op een bereik­ba­re plaats samen te komen.

HOMILIE 

Proficiat

Van harte wil ik vandaag
het gemengd koor St. Joseph fe­li­ci­te­ren
met het vijf­tig­ja­rig jubileum.
Een mooie mijl­paal!
Ik ben blij dat ik vandaag in Uw mid­den ben
en we samen dit feest kunnen vieren.
Een koor is een ge­meen­schap
van mensen die met elkaar verbon­den zijn.
Daarom is het al fijn
om bij een koor te zijn.

Zingen is dubbel bid­den

En het wordt na­tuur­lijk nog veel mooier
als je een koor bent met een doel.
Jullie, beste leden van het gemengd koor
Sint Joseph,
hebben een prach­tig doel:
God te loven, te danken en te eren.
Niet voor niets
zei de kerk­va­der Au­gus­ti­nus al
dat zingen dubbel bid­den is!
Zingen maakt de vie­ring fees­te­lijk
en dat is de bedoeling,
want iedere zon­dag mogen we
samen een feestje vieren
van dank­baar­heid en vreugde
om ons bestaan, om onze verlos­sing,
om het uit­zicht
dat God ons heeft gegeven.
En als het mis­schien weleens moei­lijk is:
hier in de kerk klinkt dan door alles heen:
nee, je bent niet alleen,
Ik ben bij je.
Die hoop en dat ver­trouwen,
klinken na­tuur­lijk helemaal door
in de lie­de­ren die we zingen.
Dus beste koorle­den: bedankt
en ga zo door!

Niet op afstand blijven

Het kan na­tuur­lijk heel goed zijn
dat U zich in onze samen­le­ving
ook weleens alleen voelt
met uw geloof.
Heel veel mensen zeggen niet te geloven
of doen er niks aan
en halen hun sch­ou­ders op.
Maar wie zich er meer in verdiept
en zijn hart opent voor een ont­moe­ting,
kan geraakt wor­den
en aanvoelen dat er meer is
dan de platte wer­ke­lijk­heid.
Het is als met een kerk­ge­bouw:
als je buiten loopt
en het ziet staan,
lijkt het mis­schien zelfs somber en onaan­trek­ke­lijk,
maar als je er in gaat,
zie je de mooie voor­stel­lingen
van de glas-in-lood ramen,
de beel­den en het ta­ber­na­kel
en gaat die­zelfde kerk
heel anders leven.
Op afstand lijken geloof en God
niet heel erg inte­res­sant,
maar wie stil staat,
luistert naar zijn hart
ont­vangt vreugde en vrede.

Hoeveel zout en hoeveel licht?

Jezus zegt ons in het evan­ge­lie
dat we zout zijn en licht.
Zout maakt het eten smake­lijk,
het geeft er net dat beetje pit­tig­heid aan
dat het lekker maakt.
En licht is al net zo be­lang­rijk.
Wie weleens op­ge­slo­ten heeft gezeten
in een donkere ruimte,
of alleen door een donker bos moest gaan,
weet hoe akelig je je dan kan voelen.
Over­dag, bij licht,
zou die­zelfde situatie
toch heel anders zijn.

 

Een opdracht

Licht en zout zijn heel be­lang­rijk
en daar­mee verge­lijkt Jezus
gelo­vi­ge mensen.
Jezus zegt het ook tot ons:
als gelo­vi­ge mensen
zijn jullie be­lang­rijk
als licht en zout
voor deze wereld!
Dat is na­tuur­lijk een be­lang­rijke opdracht,
vooral ook omdat Jezus erbij zegt
dat we dat licht
niet onder stoelen of banken
moeten steken.
Laat het schijnen,
laat het uitstralen,
dat licht van het geloof
en dat licht van de goede werken die we doen!
Wees niet bang,
verstop het niet.

Niet weg­stop­pen

Moeten we dan overal gaan zeggen
hoe goed we wel niet zijn,
wat we allemaal voor anderen doen
en dat we op God ver­trouwen?
Zo mis­schien ook weer niet,
maar we moeten het niet weg­stop­pen.
Als we allemaal bang zijn
om iets te zeggen
om te laten merken
dat we gelo­vi­ge mensen zijn
en dat we aan onze mede­mensen denken
en voor hen klaar staan,
als we dat weg­stop­pen,
verstoppen we iets moois
we halen liefde uit de wereld weg.

Zijn we met te weinig?

En denken we soms:
Ik sta alleen,
er zijn er maar zo weinig zoals ik,
wat kan ik nu nog bereiken?
Dan mogen we eraan denken
dat Jezus juist twee beel­den gebruikt
- van zout en licht -
waar­van je niet veel nodig hebt.
Te veel licht kan je verblin­den
en hel licht maakt alles koud,
maar gedempt en rus­tig licht,
geeft juist warmte
en ook vaak een fijne sfeer.
Met zout is het niet anders:
te veel zout is niet te eten,
een beetje zout brengt alles op smaak.

Dus als we om ons heen kijken en zien:
er zijn er weinig zoals ik,
weinigen die in God geloven
en zon­dags naar een kerk toe gaan,
dan is het ant­woord van de Heer vandaag:
er is maar weinig nodig
en met dat weinige wat je hebt
kun je een mooie wer­king hebben,
smaak geven aan het leven
en licht laten stralen.

Laten we dat doen:
ons licht laten stralen,
het licht van het geloof
en het licht van onze goede werken,
een mooie bijdrage geven
aan de opbouw van deze wereld
door ons geloof en onze liefde.

Terug