Arsacal
button
button
button
button


Lijdenstijd begint....

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2017 - 184 woorden
Kruiswegschildering van Han Bijvoet
Kruiswegschildering van Han Bijvoet

In veel kerken wor­den de kruis­beel­den en heiligen­beel­den bedekt vanaf de vijfde zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd tot na Goede vrij­dag. De lij­dens­tijd begint. We gedenken het verlossend lij­den en sterven van onze Heer Jezus Christus.

In de lezingen in de li­tur­gie van de Kerk horen we hoe het net van de samenzwe­ring tegen Jezus zich lang­zaam sluit. Hij komt steeds meer alleen te staan, men­se­lijk bezien. Maar Hij vervult Zijn zen­ding. Het is een geheim van liefde, van Gods liefde voor ons. Wij zijn allemaal per­soon­lijk betrokken in wat we de ko­men­de weken gaan gedenken en meebele­den.

Als je aan jezelf wordt over­ge­la­ten zul je sterven, ben je ster­ven­de, ben je verloren. Maar God heeft de wereld liefgehad en Hij heeft ons liefgehad en Zijn Zoon gezon­den. Daarom kunnen we gered wor­den; dat is de reden dat we eeuwig leven en vol­heid van geluk zullen bezitten.

Vertrouw en steun dus niet op jezelf en op je eigen positie, je krachten, je intel­li­gentie, je capaci­teiten, dat is allemaal voor­bij­gaand, ver­gan­ke­lijk; maar ver­trouw op Hem, helemaal, als een kind op zijn Vader. Wandel in dat licht.

Terug