Arsacal
button
button
button
button


Festival Welkom hier Haarlem geeft aandacht aan vluchtelingen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 april 2017 - 277 woorden
Met Ernst Meijknecht bij de banner van het Festival
Met Ernst Meijknecht bij de banner van het Festival
Presentatrice en Joost Pollmann over vluchtelingenstrips en cartoons
Presentatrice en Joost Pollmann over vluchtelingenstrips en cartoons

Op zater­dag 22 april werd in de Philharmonie in Haar­lem het festival Welkom hier Haar­lem! gehou­den, geor­ga­ni­seerd door ver­schil­lende organi­sa­ties waar­on­der Stem in de Stad, Justice and Peace en het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (namens het bisdom had in het bij­zon­der drs. Ernst Meijknecht aan het festival gewerkt). Ik was gevraagd dit te openen met een korte toe­spraak.

Van 13.00 tot 17.00 uur was er een mooi en af­wis­se­lend pro­gram­ma met allerlei onder­de­len over het thema vluch­te­lingen en hun in­te­gra­tie in de Neder­landse samen­le­ving, met een dui­de­lijke en po­si­tie­ve bood­schap. Vluch­te­lingen die hun erva­ringen deel­den, optre­dens van mensen met een niet-Neder­landse ach­ter­grond, ver­beel­ding van de vluch­te­lingen­cri­sis in strip­ver­halen en car­toons, en nog veel meer.

Ook de presentatatrice, Leila Prnjavorac', was zelf ooit vluch­te­linge geweest, maar dat moest ze er wel bij ver­tellen want wie haar achter­naam niet ziet, had niet kunnen geloven dat zij een niet-Neder­landse ach­ter­grond heeft.

In mijn ope­nings­woord heb ik even stil­ge­staan bij paus Fran­cis­cus die voor een po­si­tie­ve en verwel­ko­mende hou­ding naar vluch­te­lingen een grote in­spi­ra­tie­bron is. Het gaat er op deze dag om verbin­ding te zoeken en te leggen vanuit een harte­lijke verwel­ko­mende hou­ding. Een hou­ding die zich tegen vluch­te­lingen keert creëert juist problemen, omdat die een zij-wij-denken bevor­dert waardoor er tegen­stel­lingen ontstaan. Iemand als persoon leren kennen, helpt veel om iemand te gaan begrijpen en wie zich welkom voelt, zal zich eer­der openen voor de wer­ke­lijk­heid waarin die persoon zich bevindt. Na­tuur­lijk moeten vluch­te­lingen integreren, de taal leren, de cultuur gaan verstaan, maar dat wordt juist bevor­derd wanneer zij zich hier thuis voelen, woren opgeno­men en er verbin­dingen wor­den gelegd.

Deze mani­fes­ta­tie vindt in ver­schil­lende ste­den plaats.

Het welkom-festival trok in Haar­lem ruim 1000 mensen.

Terug