Arsacal
button
button
button
button


Herdenking van de Koptische martelaren van Palmzondag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017 - 877 woorden
Vertegenwoordigers van de kerken
Vertegenwoordigers van de kerken
Afbeelding van de martelaren
Afbeelding van de martelaren
Herdenking van de Koptische martelaren van Palmzondag

In de Koptisch orthodoxe ka­the­draal aan de Mosstraat in Am­ster­dam Noord werd op zater­dag­mid­dag 20 mei een her­den­kings­dienst gehou­den voor de mar­te­la­ren die op Palm­zon­dag in Alexandrië en Tanta waren gestorven door een ter­ro­ris­tische aan­slag. Ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende kerken waren aanwe­zig om met de Koptische Bis­schop Z. Exc. bis­schop Arseny te bid­den.

Een Koptische gelo­vi­ge A. Abdalla hield een mooie toe­spraak die getuigde van een echt chris­te­lijke geest van ver­ge­ving en gebed voor degenen die tot zulke vre­se­lijke daden waren geko­men, de wraak is aan God, ons past slechts gebed voor de daders enver­ge­ving en de hoop dat ook zij eens in de hemel mogen komen. Ook ik heb een toe­spraak gehou­den waarin ik mijn con­do­lean­ces heb uit­ge­spro­ken, mede namens bis­schop mgr. dr. Jozef Punt en het bisdom Haar­lem-Amnster­dam.

Vanuit de katho­lie­ke kerk was er een mooie ver­te­gen­woor­diging met onder meer Vader Abt van Egmond, G. Mathijsen, en de vice-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen, Th. van Adrichem.

Toespraak bij de her­den­kings­dienst

van de mar­te­la­ren van Palm­zon­dag van de Koptisch Orthodoxe kerk, Am­ster­dam, Koptisch Orthodoxe Ka­the­draal van de Heilige Maagd, 20 mei 2017

Uw Excellentie, Vader Abt, Vaders, broe­ders en zusters,

De Koptische chris­te­nen vormen een ge­meen­schap die een lange ge­schie­de­nis van lij­den kent. De week van het lij­den van Onze Heer Jezus Christus begon met een verschrikke­lijk lij­den van de Koptische Kerk en al haar gelo­vi­gen, in het bij­zon­der de vele mar­te­la­ren die gestorven zijn en de vele gewon­den.

Zoveel lij­den...

Koptische chris­te­nen hebben in de afgelopen jaren vele verschrikke­lijke aan­slagen moeten ver­du­ren. Alleen al in de provincie Minya zijn in vijf jaar tijd 77 aanvallen op Kopten gedo­cu­men­teerd. Koptische vrouwen wor­den ont­voerd en ver­dwij­nen. Tien­tal­len kerken zijn verbrand of an­ders­zins vernie­tigd. Honder­den Koptische chris­te­nen zijn weggevlucht uit het noor­den van de Sinaï nadat ter­ro­ris­tische organi­sa­ties hebben opge­roe­pen tot aanvallen op de chris­te­nen. In de­cem­ber wer­den 29 mensen gedood en vele anderen gewond door de bomaan­slag op de ka­the­draal. En zo zou­den we deze trieste opsom­ming nog geruime tijd kunnen voort­zet­ten....
De beel­den van de 21 Koptische chris­te­nen op het strand van Libië, begin 2015 door Islami­tische Staat ont­hoofd om hun geloof, staan nog op ons netvlies.

Gedenken met eerbied

Nu gedenken we bij­zon­der de bomaan­slagen op Koptische kerk van de heilige Georgius in Tanta en op de kerk van de heilige Marcus in Alexandrië op Palm­zon­dag van dit jaar en de on­schul­dige mar­te­la­ren die daar gestorven zijn. We gedenken hen met eerbied. Zij zijn gestorven voor Christus, om hun geloof. Mogen zij in de hemel, bij God, een voor­spraak zijn voor de Koptisch Orthodoxe Kerk en voor ons allen.

Bescher­ming

Wij vragen met U aan de autori­teiten van het land dat zij zich met alle kracht inzetten om de Koptische chris­te­nen te be­scher­men en er zorg voor te dragen dat het ter­ro­ris­tisch geweld, al ver­schil­lende malen geclaimd door Islami­tische Staat, een einde zal nemen en de Koptische chris­te­nen, alle chris­te­nen en allen in vrede en vei­lig­heid kunnen leven. Ik ben verheugd dat Zijne Hei­lig­heid paus Fran­cis­cus daartoe heeft opge­roe­pen tij­dens zijn recente bezoek aan Egypte. Het is fun­da­men­teel dat de Kopten dezelfde rechten zullen bezitten als andere bewoners van het land. Het vervult ons met diepe droefenis dat de laatste jaren steeds meer lan­den ten prooi zijn gevallen aan fun­damentalis­tisch Islami­tisch geweld en dat de chris­te­nen die daar­van regel­ma­tig het beoogde doelwit zijn, on­vol­doen­de wor­den beschermd.

Banden

De diepe ban­den van geloof en broe­der­lijke ver­bon­den­heid tussen de Katho­lie­ke Kerk en de Koptische Orthodoxe Kerk zijn onlangs beves­tigd en verstevigd door het bezoek van paus Fran­cis­cus aan Egypte en door de gemeen­schap­pe­lijke ver­kla­ring die toen is getekend en waarin het gemeen­schap­pe­lijk streven naar de volle­dige een­heid van onze Kerken met kracht en over­tui­ging is uit­ge­spro­ken. Moge de heilige Geest ons spoe­dig tot die een­heid gelei­den!

Con­do­lean­ces

Ik wil bij deze gelegen­heid mijn con­do­lean­ces aanbie­den aan Zijne Hei­lig­heid Paus Tawadros II, die zelf gelukkig aan de dood is ontsnapt; de kerk in Alexandrië die hij net had bezocht en zijn eigen ka­the­draal zijn doelwit geweest van ter­ro­ris­tische aan­slagen. Wij wensen hem de kracht en genade van God toe om in deze zeer moei­lijke tijd lei­ding te kunnen blijven geven aan de Koptisch Orthodoxe kerk en sterk te zijn temid­den van de vele gevaren die ook hem­zelf bedreigen
.
Ik wil deze con­do­lean­ces en gebe­den ook tot uitdruk­king brengen aan Zijne Excellentie Bis­schop Arseny en aan heel de Koptische ge­meen­schap. Wij bid­den voor Zijne Hei­lig­heid paus Tawadros en voor alle Koptische chris­te­nen, in het bij­zon­der voor de Koptische ge­meen­schap in Egypte, die moet leven tussen hoop en vrees. Moge de Heer hen allen, op de voor­spraak van de Moeder Gods, de heilige Maagd Maria, be­scher­men en bewaren voor dit af­schu­we­lijk sek­ta­risch geweld en hun vrede en vei­lig­heid schenken.

Geen haat en geweld

Dat alle mensen mogen inzien dat haat en geweld nooit het kenmerk van ware gods­dienst kunnen zijn!

Bloed der mar­te­la­ren

Een oud gezegde luidt dat het bloed van de mar­te­la­ren het zaad is voor nieuwe chris­te­nen. Van harte hoop en bid ik dat het offer van hun leven dat zo vele on­schul­dige chris­te­nen hebben gebracht, inder­daad steeds meer mensen mag trekken tot het Hart van onze Ver­los­ser, Jezus Christus, die ons red­ding en de ware liefde en vrede schenkt.

 

+Johannes Hendriks
tit. bis­schop van Arsacal
Hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Terug