Arsacal
button
button
button
button


Priestervakantie: het was goed en gezellig...

Afscheid van prelaat Imkamp

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 augustus 2017 - 542 woorden
Het St. Joseph huis waar we verbleven
Het St. Joseph huis waar we verbleven
Marienmunster in Diessen
Marienmunster in Diessen
Maria Vesperbild (foto overgenomen van de Sonntagszeitung)
Maria Vesperbild (foto overgenomen van de Sonntagszeitung)

Ik weet niet precies meer wanneer we met de pries­ter­va­kan­tie zijn be­gon­nen. Het is in ieder geval meer dan vijf­tien jaar gele­den dat we vanuit het semi­na­rie een open uit­no­di­ging deden aan pries­ters om mee te gaan. Dit jaar had­den we een wel heel aangename lokatie. Het werd een vakantie met allerlei ingrediënten.

Het concept

De gedachte achter de pries­ter­va­kan­tie is ruim een week als pries­ters met elkaar vakantie te vieren, met een paar vaste onder­de­len: we vieren samen iedere dag de Eucha­ris­tie en bid­den de lau­den en vespers en er is half-pension. Voor de rest is ie­der­een vrij. Dat betekent in de praktijk dat we soms samen iets gaan doen of in kleinere groepjes of alleen, naar keuze. De vakantie staat open voor alle pries­ters.

Huis en omge­ving

Het huis in Bad Wörishofen wordt geleid door de Mallesdorfer Schwester, een zuster con­gre­ga­tie die deze taak nog toe­ver­trouwd heeft gekregen door pastoor Sebastian Kneipp, die de grondleg­ger is van de beroemde Kneipp-kuren, waar heel het stadje vol van is. Dat geeft in heel het plaatsje een bepaalde sfeer, met veel open­heid naar elkaar. Met ruim tach­tig gasten, waar­on­der buiten onze groep nog andere pries­ters en zelfs een kar­di­naal, zat het huis ongeveer vol. De zusters zorgen voor niet alleen voor een mooie gees­te­lij­ke sfeer, ook de 'mate­rië­le' omstan­dig­he­den zijn voor­tref­fe­lijk en de omge­ving biedt veel moge­lijk­he­den voor wan­de­len, fietsen, cultuur. Na­tuur­lijk doen veel mensen in het huis een of andere vorm van Kneipp-kuur.

De pries­ters hebben uitstapjes gemaakt naar onder meer München, Ottobeuren, Andechs, de Ammerse en Diessen (waar de kerk staat die hiernaast is afge­beeld).

Maria Vesperbild

Een bij­zon­dere belevenis was de vie­ring van Maria Ten­hemel­op­ne­ming in Maria Vesperbild, waar zo'n 8000 mensen aanwe­zig waren voor de heilige Mis en licht­pro­ces­sie met kar­di­naal K. Koch, presi­dent van de Pau­se­lijke Raad voor de be­vor­de­ring van de een­heid van de chris­te­nen. Na afloop was er een ont­moe­ting voor alle mede­wer­kers en de aanwe­zige pries­ters. Op de web­si­te van de bede­vaart­plaats Maria Vesperbild zijn er veel mooie foto's en filmpjes van te zien.

Afscheid prelaat Imkamp

De avond had voor Prelaat dr. Wilhelm Imkamp een bij­zon­der karakter. Bijna der­tig jaar heeft hij de lei­ding gehad van deze bede­vaart­plaats, die in die jaren wijd en zijd bekend is gewor­den. Ook hij­zelf is in de Duitse katho­lie­ke wereld een bekende per­soon­lijk­heid. Hoewel hij nog niet zo heel oud is, zal hij om ge­zond­heidsre­denen toch terug tre­den en met emeritaat gaan per 1 januari aanstaande. Dat was pas bekend gewor­den en zijn vertrek werd door ie­der­een als een groot verlies beschouwd. Voor mij gaf dit nog een bij­zon­der tintje aan het bezoek. Ik had Prelaat Imkamp één keer eer­der ontmoet, bij een bezoek van het semi­na­rie Rolduc aan Rome waar hij se­mi­na­rist was in het Germanicum; ik denk dat hij toen vlak voor de pries­ter­wij­ding stond. Nu zag ik hem weer, kort voor het einde van zijn loop­baan. Het liet me weer de betrekke­lijk­heid van het aardse leven zien en de snel­heid waar­mee het voorbij gaat.

Volgend jaar?

Waar de pries­ter­va­kan­tie volgend jaar naar toe gaat? Ik weet het nog niet... ik ben benieuwd. Ik hoop dat het dan weer net zo gezellig en goed wordt als dit jaar.

Terug