Arsacal
button
button
button
button


Meeleven en gebed voor Sint Maarten en alle getroffenen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 september 2017 - 299 woorden
bisschopshuis en kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam
bisschopshuis en kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Sint Maarten, deel van ons ko­nink­rijk, is getroffen door een grote ramp. Aan de bewoners van dit eiland en aan alle getroffenen wil ik hierbij mijn medeleven en gebed tot uitdruk­king brengen.

Ik ben me er goed van bewust dat dit niet de enige natuur­ramp van de laatste tij­den is: de vele miljoenen mensen die getroffen zijn door over­stro­mingen in India, Nepal, Bangla Desh en andere Azia­tische lan­den en in Texas in de Verenigde Staten wil ik niet vergeten in mijn gebed, vooral de armsten onder hen hebben weinig uit­zicht op goede en adequate hulp.

Deze rampen schijnen mede toege­schre­ven te moeten wor­den aan de gevolgen van klimaat­ver­an­de­ring en roepen onze wereld op zich te be­zin­nen op de ernst van dit probleem en vastbera­den en concrete stappen te onder­ne­men om de oor­zaken van die klimaat­ver­an­de­ring aan te pakken, zoals onze paus Fran­cis­cus dringend heeft gevraagd in zijn En­cy­cliek Laudato Sì.

De orkanen en de over­stro­mingen laten ons ook weer zien hoe kwets­baar alles is: alles kan zo omver geblazen wor­den... We leven in een illusie als we ons opsluiten in ons goed-geor­dende wel­vaarts­be­staan.

Wat mij in die En­cy­cliek bij­zon­der heeft geraakt is hoe de paus schetst dat de milieu­pro­ble­men groten­deels veroor­zaakt wor­den door de rijken, maar dat de armen er het hardst door wor­den getroffen.

Op dit moment kan ik weinig anders doen dan bid­den en hopen en bevor­de­ren dat er spoe­dige hulp mag komen voor de getroffen gebie­den en dat daar fi­nan­ciële mid­de­len be­schik­baar gesteld zullen wor­den mede door de bijdragen van velen....

Ik hoop dat de mensen op Sint Maarten in staat zullen wor­den gesteld hun verwoeste huizen weer op te bouwen en hun leven weer op te pakken. Ik hoop van harte dat de volgende orkaan hen niet zo hard zal raken.

 

Terug