Arsacal
button
button
button
button


Zaanstreek bundelt caritas

Caritasbijeenkomst in Wormer

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 18 september 2017 - 408 woorden
Het bestuur van de IPCI Zaanstreek
Het bestuur van de IPCI Zaanstreek
De scheidende bestuursleden die de caritasspeld hebben ontvangen
De scheidende bestuursleden die de caritasspeld hebben ontvangen
Presentatie van de werkgroepen van de Maria Magdalenakerk
Presentatie van de werkgroepen van de Maria Magdalenakerk

Aan alle Parochiële Caritas In­stel­lingen in ons bisdom hebben we gevraagd te fuseren of een samen­wer­kings­ver­band aan te gaan en dat gaat goed. Bijna alle PCI’s hebben dit rond. In de Zaanstreek is men er heel voortvarend mee bezig geweest. Maan­dag­avond 18 sep­tem­ber kon de nieuwe IPCI voor de Zaanstreek wor­den ge­pre­sen­teerd.

Wat vroe­ger negen PCI’s waren is nu gebundeld tot één organi­sa­tie en die werd op een Caritas-avond in het “Achter­schip” van de Maria Magdalena­kerk in Wormer ge­pre­sen­teerd, waar ruim der­tig bij de caritas betrokken vrij­wil­li­gers aanwe­zig waren. Er is veel werk verzet door alle betrok­ke­nen om dit re­sul­taat tot stand te brengen en voor­zit­ter Frans van Rooij en se­cre­ta­ris Gerard Schavemaker kon­den dan ook tevre­den terugzien op een proces met een goede uit­komst, waar de bij de avond aanwe­zige caritas-mede­wer­ker van het bisdom, drs. Ernst Meyknecht ook aan had mee­ge­werkt.

Pastoor Floris Bun­scho­ten van de pa­ro­chies in de Zaanstreek blikte terug op dit proces, memoreerde de ver­schil­lende vormen van inzet en onder­streepte het belang van de caritas. Dat heb ik daarna ook gedaan in een toe­spraakje waarin ik allen fe­li­ci­teerde en bedankte. Caritas maakt zicht­baar waar het in de kern in het geloof om gaat: de liefde. Deus caritas est, God is liefde, caritas. Het bekende beeld van paus Fran­cis­cus die in Italië op de snelweg onderweg is van het ene bezoek naar het andere is illus­tra­tief: langs die weg staan ouders met een zwaar ge­han­di­capt kind in een rol­stoel. De paus (of zijn chauffeur op aan­wij­zing van de paus) scheurt voorbij, stopt, rijdt terug om die jongen te groeten en te omhelzen. Caritas is van groot belang in onze wereld!

Door de fusie kwam ook het moment voor PCI-besuur­ders om afscheid te nemen. Zij hebben zich allen vele jaren ingezet en kregen naast een bedanktje met een bloemetje en een flesje ook de Caritas-speld met oor­konde uit­gereikt.

Tot slot werd ook een foto gemaakt van het nieuwe bestuur en ik wens dat bestuur van harte alle zegen toe voor de toe­komst.

In de kerk van Wormer was nog een pre­sen­ta­tie opge­steld van de werk­groepen van de pa­ro­chie. De afgelopen zon­dag was de ope­ning geweest van het nieuwe werk­jaar en dat had de pa­ro­chie een goede gelegen­heid geleken alle koren te laten zingen en de aanwe­zige gelo­vi­gen op te roepen deel te nemen aan het werk voor de kerk. Dat had de nodige nieuwe vrij­wil­li­gers opgeleverd.

Terug