Arsacal
button
button
button
button


Katholieke Poolse gemeenschap Amsterdam groeit en bloeit

70 jaar zielzorg voor de Poolse migranten

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 november 2017 - 341 woorden
Katholieke Poolse gemeenschap Amsterdam groeit en bloeit
het koor
het koor
met de vicaris-generaal en medebroeder
met de vicaris-generaal en medebroeder

Op zon­dag 19 no­vem­ber vierde de Poolse ge­meen­schap in Am­ster­dam 70 jaar ziel­zorg. Dit pas­to­raat is sinds 1987 toe­ver­trouwd aan pries­ters van het Christus­ge­noot­schap voor de Poolse Emigratie en de vica­ris-generaal was voor het feest over­ge­ko­men. Namens het bisdom was ik erbij aanwe­zig.

Pastoor Kryzstof Obiedzinski had er een groot feest van gemaakt. Op zater­dag was er een be­zin­nings­dag met con­fe­ren­ties, zon­dags was de fees­te­lij­ke Mis in de St. Paulus­kerk in Am­ster­dam-West met ver­schil­lende pries­ters, met als hoofd­cele­brant Vica­ris Generaal Boguslaw Burgat. Daarna was er een ont­moe­ting met drankjes en hapjes en 's mid­dags de rozen­krans van de God­de­lijke barm­har­tig­heid en een concert van het koor.

Bij de H. Mis waren onder meer de Poolse am­bas­sa­deur, Marcin Czepelak, en zijn echt­ge­note en de consul-generaal aanwe­zig. Nadat ik de Poolse ge­meen­schap mede namens de bis­schop had gefe­li­ci­teerd met een woordje hield de am­bas­sa­deur een toe­spraak, waarin hij blijk gaf van zijn be­trok­ken­heid. De dag ervoor had hij het hei­lig­dom in Heiloo bezocht om er voor de Poolse katho­lie­ke missie te bid­den.

Aan het einde van de drukbe­zochte vie­ring wer­den drie pa­ro­chi­anen gehul­digd die in de loop van vele jaren be­lang­rijke bijdragen had­den gegeven aan de opbouw van de aan de heilige Geest toegewijde pa­ro­chie. Ook werd de benoe­ming van pater Kryzstof tot coördinator van de pries­ters van de orde die in Neder­land werk­zaam zijn door de vica­ris-generaal bekend gemaakt.

De bedoeling is dat een tweede pries­ter in deze vermoe­de­lijk grootste pa­ro­chie van ons bisdom werk­zaam zal zijn, want de Poolse ge­meen­schap viert de Mis op een flink aantal lokaties in ons bisdom.

In mijn woordje heb ik kort mgr. Kowalczyk gememoreerd die vele jaren lang de Poolse ziel­zor­ger was en die ik goed heb gekend omdat hij in het­zelfde huis van de broe­ders van Saint Louis woonde als ik. Hij was een klassiek pries­ter, altijd in toog, ook in de straten van Am­ster­dam, een pries­ter ook die veel gele­den had in het con­cen­tratie­kamp. De Poolse ge­meen­schap was toen nog in opbouw.

Van harte felici­teer ik de Poolse katho­lie­ke ge­meen­schap met dit jubileum!

 

Terug