Arsacal
button
button
button
button


Oud-perschef Wim Peeters publiceert gedachten bij de zondagsevangelies

Hij is onder ons komen wonen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017 - 255 woorden

Op vrij­dag 8 de­cem­ber kwam Wim Peeters op bezoek met een ver­te­gen­woor­diger van uit­ge­ve­rij Betsaida om zijn nieuwe boek te presen­te­ren.

Wim Peeters is vele jaren redacteur van het Katho­liek Nieuws­blad geweest en perschef van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In die functies schreef hij columns ter voor­be­rei­ding op de li­tur­gie - met name de lezingen - van de ko­men­de zon­dag. Dat deed hij met grote eruditie en in een pret­tig lees­ba­re en toe­gan­ke­lijke taal, doorspekt met goede vergelij­kingen en voor­beel­den. Het is goed dat deze teksten nu gebundeld zijn en syste­ma­tisch bijeen zijn gebracht in een boek dat een inlei­ding geeft op de zon­da­gen van de drie li­tur­gische jaren (A-B-C). Ik kan deze teksten zeker aan ieder aanbevelen. Ze geven een goede inlei­ding op de li­tur­gie en deze teksten helpen om de zom­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring beter, meer betrokken te kunnen beleven. 

Wim Peeters werd in 2013 helaas door erns­tige ziekte ge­dwon­gen om zijn functie neer te leggen. Het ver­schij­nen van dit boek is daarom ook een teken en bevesti­ging van herstel en herwonnen krachten, waar­mee we hem van harte fe­li­ci­te­ren. Hope­lijk gaat het met die ge­zond­heid steeds beter.

Het boek is ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij Betsaida in Den Bosch. Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de web­si­te: www.betsaida.org

Wim Peeters overhan­digde een exemplaar dat hij op mijn verzoek sig­neerde met een harte­lijk woord.

Graag wens ik Wim Peeters, zijn echt­ge­note Annette en uit­ge­ve­rij Betsaida van harte proficiat met deze nieuwe publi­ca­tie!

Wim Peeters, Hij is onder ons komen wonen. Gedachten bij de zom­dagse­van­ge­lies (Betsaida, Den Bosch, 2017), 340 pp.

Terug