Arsacal
button
button
button
button


Assisi verkennen en Mis in de San Francesco

Eerste dagen Assisi-bedevaart bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 1 mei 2018 - 540 woorden

Dins­dag 1 mei was de eerste volle dag dat alle bede­vaart­gan­gers samen zijn. Een mooi moment dus voor een ge­za­men­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring met de bis­schop en het ka­the­drale koor in de basiliek waar Fran­cis­cus begraven ligt. Maar na­tuur­lijk was er veel meer te doen op deze dag....

Maan­dag 30 april was de dag dat we op weg zijn gegaan, tenminste degenen die met het vliegtuig zijn gegaan. De deel­ne­mers aan de bus­reis had­den er al een paar dagen opzitten. Ruim 400 mensen zijn mee waar­on­der de leden van het ka­the­drale koor en zo'n 45 tieners en een groep jon­ge­ren. Mgr Punt en ik zaten in het vliegtuig waar ook het ka­the­drale koor mee reisde en nog een hele groep pelgrims van onze reis. Tijdens de vlucht heeft het koor nog een fraai lied uitge­voerd waarvoor het applaus kreeg van de passagiers.

Er waren nog de nodige mensen die helaas niet meer meekon­den omdat alles was volge­boekt; wie zich niet tij­dig had opge­ge­ven, kwam op een wacht­lijst. Helaas kan dat niet anders omdat de accomodatie tij­dig moet wor­den besteld.

De meeste groepen vier­den maan­dag­mid­dag de heilige Eucha­ris­tie in Spoleto, met de pelgrims die daar niet heen kon­den ( van­wege de ver­schil­lende vluchttij­den en een vertra­ging) heb ik ’s avonds de Mis gevierd in de kapel van het hotel waar een flink deel van de groep verbleef.

Dins­dag­och­tend was het tijd om Assisi te verkennen. Dat was door de organi­sa­tie allemaal netjes inge­deeld, zodat de deel- groepen zich niet allemaal tege­lijk op het geboortehuis van Fran­cis­cus gingen storten. Zelf ben ik wat rondgelopen om ver­schil­lende groepen te kunnen ont­moe­ten. Met een groep 'vol­was­se­nen' ben ik naar het centrum van Assisi gegaan en ver­vol­gens ver­der met de jon­ge­ren een stuk afgelegd, tot in de basiliek van de heilige Clara waar deze heilige begraven ligt. Bij de basiliek van sint Fran­cis­cus ontmoette ik een groot deel van de buspelgrims. Zij had­den onderweg ondermeer het mooie Limburg an der Lahn bezocht. Bij de ingang van de basiliek heb ik ver­schil­lende pelgrim­groepen opgewacht tot het tijd werd om me te gaan voor­be­rei­den op de heilige Mis.

Die Mis hebben we gevierd in de bene­den­kerk van de Fran­cis­cus­basi­liek met het ka­the­draal dat een prach­tige Mis van Mozart zong. Ook de paters van de basiliek die toch veel gewend zijn, waren onder de indruk. Mgr. Jozef Punt was de hoofd­cele­brant en hij opende de bede­vaart offi­cieel en maakte dui­de­lijk waarom Fran­cis­cus mog steeds zo'n actuele en aan­spre­kende heilige is. Ook wees de bis­schop al op de bete­ke­nis van de Portiuncula- kapel die we de dag erna zou­den gaan bezoeken en op de eraan verbon­den aflaat.

Hierna gingen de pelgrims lunchen in de restaurants van het stadje. Ook wij von­den een plekje in een restaurantje dat ver­der helemaal bezet was met pelgrims uit Hilversum en de KAN pa­ro­chies, Den Helder en omge­ving en nog andere plaatsen.

In de loop van de midag werd de tocht langs de vele beziens­waar­dig­he­den van Assisi voort­ge­zet, de ko­men­de dagen zullen de pelgrims meer 'buitengaats' gaan.

Vanavond zal ik met de tieners een pizza eten in Assisi. We zijn heel blij dat er zoveel jon­ge­ren en tieners zijn mee­ge­gaan.

Met de reis is ook iemand mee die vlogs maakt voor de VNB en filmpjes voor katho­liek leven (zie foto).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug