Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform sluit seizoen af

maar er komt nog een midzomernachtmis in Zandvoort

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 juni 2018 - 236 woorden
Jongerenplatform sluit seizoen af

Woens­dag­avond 27 juni was ik met de jon­ge­ren van het Jon­ge­ren­plat­form in een leuk restaurantje in Haar­lem. We sloten er een vrucht­baar werk­jaar af en namen helaas ook afscheid van ver­schil­lende toegwijde platformle­den.

Het Jon­ge­ren­plat­form komt regel­ma­tig bijeen om jon­ge­ren­acti­vi­teiten voor te berei­den en voor be­zin­ning en ver­die­ping in het katho­lie­ke geloof. Van verchillende polatformle­den moesten we afscheid nemen, vaak om studiere­denen en een enkele keer ook van­wege de maximum-leef­tijd. We danken Arno, Gérard, Victoria en Thomas voor hun po­si­tie­ve inzet in het afgelopen jaar en wensen hen veel zeggen toe voor hun werk en studie en voor hun levensweg. Van harte wens ik hen toe dat Gods zegen hen zal be­ge­lei­den om goed voort te kunnen gaan, in het voetspoor van Jezus.

We hopen na­tuur­lijk dat er weer een aantal goed ge­mo­ti­veerde platformle­den bij komt, katho­lie­ke jon­ge­ren die zich willen inzetten voor mooie ac­ti­vi­teiten en hun geloof willen ver­die­pen. Zie web­si­te www.jonge­kerk.nl

Maar er is nog een jon­ge­ren­acti­vi­teit: zon­dag 1 juli komen jon­ge­ren in Zand­voort bijeen. Vanaf 16.30 uur is er een voor­pro­gramma bij de katho­lie­ke kerk, Groote krocht 45 in Zand­voort en om 19.30 uur is er een H. Mis op het strand, waarbij Anton Goos hoofd­cele­brant zal zijn. P. Fer Reijken zal er ook bij zijn. De dag is geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met jon­ge­ren­groepen uit het bisdom Rotter­dam. Voordat de Mis begint hoop ik ook nog even iets van het pro­gram­ma mee te maken.

Terug