Arsacal
button
button
button
button


Internationale conferentie

Liturgy and Sacred Space. Architecture for Divine Worship in the 21st Century

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 september 2012 - 219 woorden
altaarruimte in de door de Z. paus Johannes II geconsacreerde kerk van Divino Amore in Rome
altaarruimte in de door de Z. paus Johannes II geconsacreerde kerk van Divino Amore in Rome

In de snel ver­an­de­rende omstan­dig­he­den van de katho­lie­ke Kerk in Neder­land vormt het gebruik en de (her)inrich­ting van de li­tur­gische ruimte een cruciale uit­daging met het oog op een nieuwe evangeli­sa­tie. Wat zijn de theo­lo­gische grond­slagen voor het gebruik van de li­tur­gische ruimte? Welke relatie bestaat er tussen kunst en li­tur­gie en tussen architectuur en li­tur­gie?

Daarover gaat de inter­na­tio­nale con­fe­ren­tie Liturgy and Sacred Space. Architecture for Divine Worship in the 21st Century dat de Tilten­berg, het centrum voor ker­ke­lijke vor­ming van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, or­ga­ni­seert op 5 en 6 no­vem­ber 2012. Sprekers zijn onder meer Mons Guido Marini, ceremonia­ris van Paus Bene­dic­tus XVI en theoloog Uwe Michael Lang.

Dit symposium is gericht op diverse doel­groepen. Tijdens dag 1 van het symposium staan de theo­lo­gische en li­tur­gische grond­slagen centraal; hier­voor nodigen wij in het bij­zon­der docenten, pries­ters, diakens, se­mi­na­risten en andere stu­den­ten uit. Tijdens dag 2 komt de concrete toepas­sing hier­van aan bod; hier­voor nodigen wij met name degenen uit met bouw­zaken en ker­ke­lijke kunst bezig zijn, pastoors en pa­ro­chie­besturen van kerken die herin­ge­richt moeten wor­den, maar ook anderen die in de pas­to­raal zijn aan­ge­steld of in besturen zitten om hen bewust te maken van de bete­ke­nis van de li­tur­gische ruimte.

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met de Tilten­berg: sacredspace2012@tilten­berg.org. Voor het pro­gram­ma zie de web­si­te www.sacredspace2012.nl

Terug