Arsacal
button
button
button
button


Een kind maakt ons meer mens...

Kerstnacht in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: dinsdag, 25 december 2018 - 837 woorden
Kerststal in de kathedraal
Kerststal in de kathedraal
Een kind maakt ons meer mens...
Een kind maakt ons meer mens...

Kerst­nacht heb ik in de ka­the­draal gevierd. Na een kin­der­vie­ring die door de kape­laan werd gedaan, volg­den er twee nacht­mis­sen waarin kape­laan Johannes van Voorst en ik hebben gece­le­breerd.

De drie vie­rin­gen waren vol tot zeer vol en het is mooi te zien dat sfeer aan­dach­tig en mooi was. De prach­tige zang van het ka­the­drale koor, dat op volle sterkte beide nacht­mis­sen zong, droeg na­tuur­lijk veel bij aan de nachtmis. Dat heeft voor veel mensen deze kerst­mis weer tot een mooie en bij­zon­dere bele­ving gemaakt.

In de ka­the­draal is een kerstallen­ten­toon­stel­ling in de crypte en de straal­ka­pellen te zien. In de week na kerst­mis is de ka­the­draal dan ook extra open­ge­steld.

Hier­on­der de homilie die ik in de beide nacht­mis­sen heb gehou­den.

Homilie

Zo simpel...

Nogmaals:
harte­lijk welkom in deze kerst­nacht.
Fijn dat U er bent
om dit kerst­feest te vieren.
Hier zijn geen spet­te­rende shows van bekende artiesten,
er zijn hier geen prijzen te winnen,
U bent hier niet “omdat het de­cem­ber is”,
en hier is ook geen uitverkoop, geen “sale”.
Toch bent u er! Gelukkig!
Want samen staan we stil
bij de geboorte van een Kind,
een arm en hulpeloos kind,
geboren in een stal,
alles zo simpel...
Waarom vieren we eigen­lijk Kerst­mis?

Vlees gewor­den liefde

Zo’n pas­ge­bo­ren kind
heeft nog niet veel te zeggen,
wat kreetjes en wat huil-geluidjes
dat is het wel zo’n beetje,
maar een kind spreekt door wie het is;
Bijna alle vaders en moe­ders kunnen ver­tellen
wat voor gevoel het gaf
toen hun kind voor het eerst in hun armen lag.
Een kind is vlees gewor­den liefde
van twee mensen,
die we vader en moe­der mogen noemen.

Menswor­ding

Je kijkt naar een won­der,
dat is al zo bij de geboorte van iedere mens:
mens, je bent een won­der,
uniek, onherhaal­baar,
je hebt een levensloop en een bestem­ming,
alles niet eer­der ver­toond
en tege­lijk herken je de trekken van de ouders;
mens, je bent won­der­lijk gemaakt;
en jij, pas­ge­bo­ren kind:
jij bent gemaakt om liefde te ont­van­gen,
je maakt harde harten week en zacht.

Een kind maakt ons meer mens.

We wor­den meer mens
door de liefde die we ont­van­gen
en door de liefde die we geven.

Op bepaalde momenten van ons leven
beseffen we dat al die dingen
waar we zo vre­se­lijk voor gáán
in onze 24 uurs economie
of in ons verlangen naar erken­ning en waar­de­ring,
toch niet zo be­lang­rijk zijn.

Hij is Heer

Voor het Kind waar­van we deze nacht
de geboorte vieren
geldt dat eens te meer:
dit Kind is niet alleen
bewon­de­rens­waar­dig, beminnens­waar­dig en uniek
als mens,
zoals U en ik,
maar ook omdat Hij anders is
dan alle andere mensen,
Hij is ook Heer,
Hij is Gods Zoon.
“Heden is U een Redder geboren”
Hij is Iemand
aan wie we ons mogen toe­ver­trou­wen,
die ons een hand reikt.

Steeds drukker

Kerst­mis is dus een moment van be­zin­ning en re­flec­tie.
Dat is goed want we zijn druk.
We krijgen het steeds drukker.
Om maar iets te noemen:
Tien jaar gele­den werkten twin­tig procent
van de mensen boven de zes­tig,
nu is dat meer dan zes­tig procent.
En zeven­tig procent van de vrouwen werkt,
dat was twin­tig jaar gele­den nog maar
ruim vijf­tig procent.
We zijn dus veel meer aan het werk,
het is passen en meten met de agenda’s,
het kan allemaal nét,
maar de tijd voor elkaar
en het liefde­vol stil­staan bij de ander
komen vaak te kort.

Het gevaar is dat die drukte
het hart uit ons leven haalt.

Harmonie

Dit kerst­feest is een moment van be­zin­ning
want met de geboorte van Jezus,
is iets moois de wereld binnen geko­men:
“Heden is U een Redder geboren,
Christus de Heer”.
Het kerst­ver­haal is heel een­vou­dig,
supersimpel om zo te zeggen,
maar In dat kerst­ver­haal
zijn engelen en mensen,
hemel en aarde verbon­den
en alles ademt harmonie
in de stal van Beth­le­hem.

Geen geweld

Jezus is geen profeet van geweld.
Hij heeft nooit opge­roe­pen
om de wapens op te nemen,
integen­deel, Hij heeft gezegd
je andere wang toe te keren
als je op de ene wang geslagen wordt,
geen wraak te nemen
als iemand je bena­deeld heeft
en je vijan­den te ver­ge­ven.
En als Zijn leer­lin­gen al eens
met geweld wil­den opereren,
sprak Hij hen
op strenge toon terecht.

Laat het je niet beheersen

Toch is Jezus geen doetje
of een soft figuur,
alleen: kwaad wor­den, je groot maken, opblazen
biedt geen oplos­sing,
macht en heers­zucht evenmin;
onze emoties vormen geen goede leidraad,
we vin­den juist de weg
als frustraties, woede,
de verne­deringen en pijn
ons niet beheersen,
als het streven naar méér en naar groter
niet de over­hand krijgt,
als we dat soort zaken en gevoelens
als het ware kunnen laten overkoepelen
door de grote waar­heid
dat er Één is die van ons houdt, altijd,
die er altijd voor ons is,
één die ons gewild heeft
en - pas­ge­bo­ren als een kind -
ons toont dat alles van waarde
weerloos is.

Je hoeft niet zo nodig,
je wórdt al bemind.

Dat de bood­schap van dit pas­ge­bo­ren Kind
ons allen meer vreugde en vrede
zal geven!

Terug