Arsacal
button
button
button
button


Reunie wereldjongerendagen: mooie ervaringen delen

bij de Boomkerk in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 maart 2019 - 215 woorden

Zater­dag 16 maart was ik in de zaal van de Boom­kerk (H. Fran­cis­cus van Assisi) in Am­ster­dam waar de jon­ge­ren die naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen waren geweest, een reünie hiel­den. Ook aan de Mis­sio­na­ry School werd nog even aan­dacht besteed.

Eerst was ik bij de uit­wis­se­ling van de erva­ringen in deel­groepen per bisdom. Ik ben bij de groep van ons eigen bisdom geweest. De contacten met de gastvrije Panamese mensen en met hun geloof en be­trok­ken­heid bij het ker­ke­lijk leven heeft de jon­ge­ren bij­zon­der geïnspireerd. Na­tuur­lijk wer­den ook de wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf als in­spi­ra­tie genoemd en ver­schil­lende jon­ge­ren wisten zich nog wel het een of ander van de toe­spra­ken van de paus te her­in­ne­ren. Nog steeds zijn er veel contacten met panama: foto's wor­den gepost en uitgewisseld op sociale media en op de reünie werd een filmpje opgeno­men om de Panamese mensen te bedanken en hen naar Neder­land uit te nodigen.

Joost van der Vlugt ver­telde daarna het een en ander over de Mis­sio­na­ry School. 21 maart is er een in­for­ma­tie-avond in het bis­schops­huis bij de ka­the­draal in Haar­lem. Daarna hebben we gebe­den. ie­der­een kon vrij gebe­den formu­le­ren voor de mensen die de WJD tot zo'n mooie erva­ring had­den gemaakt. De nodige jon­ge­ren namen daarna deel aan het pro­gram­ma van de Stille Omgang.

Terug