Arsacal
button
button
button
button


Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid

Jacques van Exter geridderd

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 12 december 2019 - 265 woorden
Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid
(foto: Thijs Evers)
Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid
(foto: Thijs Evers)
Voorzitter Sint Jacobs Godshuis neemt afscheid
(foto: Thijs Evers)

Donder­dag 12 de­cem­ber werd in het Haar­lemmerhouttheater afscheid geno­men van de heer Jacques van Exter die niet alleen vijf­tien jaar voor­zit­ter van het Sint Jacobs Godshuis is geweest met de vele stich­tingen die daar­on­der 'hangen', maar ook veel heeft gedaan voor het Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­draal, kerk­mu­ziek en sociale noden en voor de Ridders van het H. Graf. Hij werd twee keer verrast...

Het komt normaal niet voor dat iemand bij dezelfde gelegen­heid tweemaal wordt gerid­derd, maar toch gebeurde dat dit keer. Burge­mees­ter Astrid Nienhuis was bij de gelegen­heid aanwe­zig en reikte met een goede toe­spraak over werk en leven van de heer van Exter de ko­nin­klij­ke onder­schei­ding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit. Daarna sprak Eric Fennis, bis­schop­pe­lijk com­mis­sa­ris bij het Sint Jacobs Godshuis een laudatio uit, waarbij ik kon aan­slui­ten met een korte toe­spraak over de kern­taak van iedere christen: bemint God en de naaste. Die twee­vou­dige opdracht komt prach­tig tot uiting in de opzet van het Sint Jacobs Godshuis dat in 1437 voor armen en pelgrims naar Santiago de Com­pos­tel­la werd ingericht en staat even­eens centraal in het leven van de heer Van Exter, die door een grote inzet voor caritas en sociale noden - wat wezen­lijk bij de chris­te­lijke opdracht hoort - en inzet voor de ere­dienst, in het bij­zon­der de muziek, vorm heeft gegeven aan zijn geloof en christen-zijn. Ik kon de heer Jacques van Exter daarop mede­de­len dat het Z.H. paus Fran­cis­cus had behaagd hem tot rid­der in de orde van Sint Sylvester te benoemen.

Van harte wensen wij hem en zijn gezin proficiat met deze mooie erken­ning!

Terug