Arsacal
button
button
button
button


Maria eren?

Parochieavond in de Wieringermeer

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 februari 2020 - 276 woorden

Dins­dag 4 februari was ik in Wie­rin­ger­werf voor een pa­ro­chie­avond voor Wie­rin­ger­werf, Mid­den­meer en Hip­po­ly­tus­hoef over Maria­ver­ering. Dat is niet iets wat katho­lie­ken in de Mid­del­eeuwen hebben uitgevon­den. Maria­ver­ering gaat terug tot de eerste chris­te­nen en eigen­lijk tot de bijbel zelf...

De avond begon met een stamppot­maal­tijd, waarbij allerlei ver­schil­lende stamp­pot­ten wer­den geser­veerd. Het was een hele klus geweest voor de vrij­wil­li­gers want die­zelfde dag was de uit­vaart geweest van een pa­ro­chi­aan die als vrij­wil­li­ger en lid van de pas­to­raats­groep sterk bij de pa­ro­chies betrokken was geweest. We hebben die avond voor haar en voor al haar dier­ba­ren die achter­blij­ven gebe­den.

Toch was alles prima voor elkaar geko­men. Alles smaakte voor­tref­fe­lijk en er was voldoende, hoewel de zalen van de pastorie helemaal vol met mensen zaten. De lezing zelf was in de kerk en daar troffen we nog ver­schil­lende andere mensen die voor dat gedeelte aansloten. Het was fijn dat er zoveel mensen waren geko­men. De vere­ring van Maria vindt al een oorsprong in het Lukas-evan­ge­lie waar Elizabeth Maria op bezoek krijgt en haar begroet en eert met woor­den die wij nu nog steeds in het Wees gegroet gebruiken. We hebben stil gestaan bij Maria bij de bruiloft van Kana en onder het kruis, waar zij als moeder werd gegeven aan de leer­ling die Jezus liefheeft, wij allen. Ver­schil­lende vormen van Maria­ver­ering kwamen voorbij waar­on­der ver­schil­lende bij­zon­dere titels die in de Litanie van Maria wor­den vermeld.

Aan het eind van de avond was er een korte gebeds­dienst en ging ie­der­een met de zegen en een dank­woord van de organi­sa­tie naar huis.

Het was een goede gelegen­heid om heel wat mensen uit deze pa­ro­chies te hebben kunnen ontmoeten.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug