Arsacal
button
button
button
button


Het Coronavirus en de katholieke kerk

Maatregel van de Nederlandse bisschoppen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 februari 2020 - 317 woorden

Hier­on­der vindt U de maat­regelen die de Neder­landse bis­schop­pen hebben getroffen van­wege het corona­vi­rus. Graag wil ik op deze plaats mij medeleven laten blijken met de mensen die getroffen zijn door het virus, waar­on­der ook iemand in ons bisdom, die momenteel in Diemen in isolatie zit.

Mijn gebed voor deze mensen en mijn beste wensen aan hen voor een voorspoe­dig herstel!

De tekst van de bis­schop­pen:

In de­cem­ber startte in China een uitbraak van een corona­vi­rus, dat mensen ziek kan maken. De meeste pa­tiën­ten met dit virus hebben koorts en luchtweg­klach­ten. We­reld­wijd wor­den er maat­regelen geno­men om ver­dere versprei­ding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Neder­land bij een persoon vast­ge­steld.

Algemene maat­regelen

De be­lang­rijk­ste maat­regelen die volgens het RIVM geno­men kunnen wor­den om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men, zijn:

  • Regel­ma­tig han­den wassen
  • In de binnen­kant van de elleboog hoesten en niesen
  • Papieren zak­doek­jes gebruiken

Li­tur­gische maat­regelen

Nu het virus ook in Neder­land is vast­ge­steld laten de Neder­landse bis­schop­pen weten dat met ingang van de zon­dags­vie­ring van 1 maart het volgende van kracht is in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tij­dens vie­rin­gen in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
  • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uit­gereikt te wor­den;
  • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
  • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die pa­tiën­ten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den.

Bis­schop­pen in het bui­ten­land, waar eer­der sprake was van het corona­vi­rus, hebben even­eens maat­regelen af­ge­kon­digd, hetzij als bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hetzij als bisdom. Zie hier­voor rkli­tur­gie.nl

 

 

 

Terug