Arsacal
button
button
button
button


Geef mensen zonder papieren een verblijfstatus in deze crisis

Oproep van stadsdiaken Colm Dekker van Sant'Egidio

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 april 2020 - 187 woorden
kerstmaaltijd voor de armen bij Sant'Egidio
kerstmaaltijd voor de armen bij Sant'Egidio
Colm Dekker bij zijn diakenwijding
Colm Dekker bij zijn diakenwijding

Diaken Colm Dekker, verant­woor­de­lijke van Sant’ Egidio, stadsdiaken van de katho­lie­ke kerk in Am­ster­dam heeft op Paas­za­ter­dag in het Alge­meen Dagblad een oproep gedaan om mensen zon­der papieren in deze Corona­cri­sis een verblijf­sta­tus te geven. Dat is veili­ger voor hen en voor de samen­le­ving.

Graag nodigt hij anderen uit het medische, poli­tieke, juri­dische en sociale veld uit om hier nadere invulling aan te geven.

Diaken Colm Dekker is werk­zaam voor de caritas in Am­ster­dam namens de katho­lie­ke kerk. Als zodanig probeert hij verbin­dingen te leggen tussen de ver­schil­lende katho­lie­ke caritas-organi­sa­ties en samen te werken met andere organi­sa­ties die zich voor de armen en bestrij­ding van armoede en marginalise­ring van armen inzetten. Hij is verbon­den aan Sant’ Egidio, een inter­na­tio­nale bewe­ging vanuit de katho­lie­ke ge­meen­schap die leeft vanuit gebed en vriend­schap met de armen. In Am­ster­dam is de Ge­meen­schap aanwe­zig in de Mozes en Aäron­kerk en het ernaast gelegen Huis van Sant’ Egidio aan het Waterloo­plein.

Links

Hier­on­der de ver­schil­lende links naar de berichten in het AD en op Twitter en Facebook:

Terug