Arsacal
button
button
button
button


Br. Thijs Ketelaars tot abt van Egmond gekozen

Abtszegening in beslotenheid

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 23 juni 2020 - 310 woorden
v.l.n.r.: abt praeses; abt elect Thijs Ketelaars; mgr. Hendriks; em.abt. Gerard Mathijsen
v.l.n.r.: abt praeses; abt elect Thijs Ketelaars; mgr. Hendriks; em.abt. Gerard Mathijsen

Maan­dag 22 juni heeft de commu­ni­teit van de abdij van Egmond in een ge­mak­ke­lijk keuzekapit­tel br. Thijs Kete­laars gekozen tot haar nieuwe abt. Dins­dag 23 juni was hij samen met de Abt-praeses van de Con­gre­ga­tie en - nu - emeritus abt Gerard Mathijsen in Haar­lem om zich voor te stellen.

Gesprek met Abt Gerard Mathijsen over de opvol­ging op ka­the­draal tv: https://www.youtube.com/watch?v=OTdt__Msxn4&list=PLMnBynuB0ig3LPa_0mfdbYV-19JtEZE6l&index=5&t=0s

Keuzekapit­tel

De praeses Abt Maksymilian Nawara van de abdij van Lubiñ in Polen heeft de afgelopen week het keuzekapit­tel voor gezeten. Zelf had hij in 2018 de abts­ze­gening ont­van­gen van de abt van Maredsous, toen hij tij­dens het Generaal Kapit­tel te Subiaco tot praeses werd gekozen. Hij zal in de besloten­heid van de commu­ni­teit - van­wege alle corona-regels - deze week meteen de Abts­ze­gening toedienen. Deze week wor­den zowel het hoog­feest van Johannes de Doper - oer-patroon van de monniken - gevierd als het feest van Sint Adelbert, patroon van deze Bene­dic­tijner abdij.

Abts­wij­ding

In normale omstan­dig­he­den - zo ver­telde de emeritus-abt me - zou­den alle abten uit de Benelux, de oblaten en vrien­den van de abdij, en de familie van de nieuwe abt uit­ge­no­digd zijn om de plech­tig­heid bij te wonen, terwijl de dio­ce­sane bis­schop zou wor­den ver­zocht de ze­ge­ning te ver­rich­ten. Corona heeft me dus deze Abts­wij­ding door de neus geboord! Maar dat is maar een grapje, want ik wens de commu­ni­teit een heel mooie dag van de abts­wij­ding toe, die door de vie­ring in de eigen ge­meen­schap bij alle eenvoud een bij­zon­dere en mis­schien zelfs diepere indruk zal maken. En van harte wens ik de nieuwe abt Thijs Kete­laars een gezegend en vreug­de­vol abbatiaat toe! Ik hoorde dat er pos­tu­lan­ten zijn en er enkele kan­di­da­ten zullen gaan intre­den, dus dat is ook een mooi en hoop­vol bericht.

Terug