Arsacal
button
button
button
button


Gods 'corona-regels'

Maria Tenhemelopneming in Heiloo

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 14 augustus 2020 - 1117 woorden
Koepel met maria Tenhemlopneming (Maria Taferl)
Koepel met maria Tenhemlopneming (Maria Taferl)
De dormitio (ontslapen van Maria; Stift Göttweig)
De dormitio (ontslapen van Maria; Stift Göttweig)
Mozes en Aäronkerk
Mozes en Aäronkerk

Op het Hoog­feest van Maria's ten­hemel­op­ne­ming heb ik de heilige Eucha­ris­tie gevierd, eerst bij de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam, waar ik Anna Maria mocht dopen, daarna in Heiloo waar de pelgrimsmis van deze dag in de open lucht was voor­zien. Er waren daar extra vie­rin­gen om met inachtname van de Corona-regels toch zoveel moge­lijk mensen in de gelegen­heid te stellen het Hoog­feest mee te vieren.

De heilige mis die ik heb gevierd was buiten waar op corona-afstand zo'n drie­hon­derd plaatsen waren gecreëerd (zie onderaan dit bericht), die allemaal waren ge­re­ser­veerd en geboekt.

(de foto's onderaan zijn gemaakt door Malou en Ruud van Heek-Pimen­tel)

HOMILIE

De bestem­ming voor ogen

Broe­ders en zusters,

harte­lijk welkom voor de vie­ring
van het hoog­feest
van Maria’s ten­hemel­op­ne­ming.

Het dogma van 1950

Zoals U mis­schien weet
heeft paus Pius XII pas in 1950
als dogma verklaard
dat Maria met lichaam en ziel
in de hemel is opgeno­men.
Dat betekent niet
dat dit toen pas naar voren kwam,
integen­deel op tal­loze oude fresco’s
vin­den we Maria’s ten­hemel­op­ne­ming afge­beeld.
En hoeveel koepels van kerken zou­den er niet zijn
waar we Maria zie opstijgen naar de hemel.
Al in de vijfde eeuw
had bis­schop Juvenalis van Jeru­za­lem
op het concilie van Chalcedon verklaard
dat het graf van Maria altijd leeg was ge­ble­ven
omdat haar lichaam
ten hemel was opgeno­men;
in vele verhalen terug­gaand tot minstens de vierde eeuw,
wordt verhaald over dat heen­gaan van Maria
en haar overgang naar de eeuwig­heid.
Ook wordt dit feest
van Maria’s hemel­vaart
al sinds oude tij­den gevierd.

Waarom dit dogma?

Maar waarom vond paus Pius XII
het dan zo be­lang­rijk
om dit dogma te verklaren?
Omdat dit dogma laat zien
wat onze bestem­ming is:
ook ons lichaam zal her­schapen wor­den,
bij de ver­rij­ze­nis van het lichaam,
ook wij zijn bestemd
om naar de hemel te gaan
en aan het einde van de tij­den
met een verheer­lijkt lichaam
in de hemel opgeno­men te zijn.
En dit dogma is ook zo be­lang­rijk
omdat we daardoor zien
hoe dicht Maria bij Jezus staat
en dat haar leven in dienst stond
van onze verlos­sing.
Maria’s leven wordt helemaal ge­ken­merkt
door haar een­heid met Jezus.
Al vanaf de tijd van de bijbel
werd zij “de nieuwe Eva” genoemd,
zij stond naast Jezus, de “nieuwe Adam”
en wat ooit was fout gegaan
door die oude Adam en die oude Eva,
die in hoogmoed tegen God waren opgestaan,
werd weer goed gemaakt
door Jezus als de Ver­los­ser
met Maria, door haar unieke mede­wer­king.
En dit feest van vandaag laat ons zien
dat Maria niet alleen verenigd was met Jezus
in Zijn lij­den, daar onder het kruis,
maar ook in Zijn ver­rij­ze­nis:
Maria is met lichaam en ziel
in de hemel opgeno­men,
ook zij is met lichaam en ziel ten leven opgewekt.

Ver overstijgen

Na­tuur­lijk, dit is ook een geloofs­mys­te­rie;
uit­ein­delijk kunnen we die mysteries
niet helemaal doorgron­den;
ons denk­kader is te klein, te aards, te men­se­lijk
en als wij­zelf in de hemel zullen komen,
zullen we zien
dat alles wáár was, zeker;
maar ook dat de hemelse wer­ke­lijk­heid
onze men­se­lijke denk­wij­zen
nog ver zal overstijgen.

Wat een mooie dag, is dit!

Een hemel met zon en sterren

Vaak kijken we naar de hemel
en zien een zon die ons pad verlicht
en bij nacht zien we sterren
die het donker niet zo akelig maken
en de weg wijzen.
Die zon is als God,
die alles verlicht
en die sterren zijn als de heiligen,
maar de grootste ster die er tussen staat
is Maria, onze hemelse Moeder.

Corona-feestjes

Het is goed dat we
bij­zon­der op deze dag
haar in ere hou­den,
al moet alles dit jaar helaas
iets anders zijn dan anders,
omdat het Corona-virus
ons nog niet heeft verlaten.
Integen­deel,
het aantal besmet­tingen loopt sterk op
en dat schijnt wel te komen
omdat niet ie­der­een zich goed
aan de regels van afstand en vei­lig­heid houdt.
Dezer dagen maakte ik een ommetje in Haar­lem
en hoorde en zag dat er bij mensen
binnen en in de tuin
een corona-feestje bezig was,
met jon­ge­ren dicht op elkaar.
Dat soort berichten bereiken ons ook
uit andere streken en lan­den,
zoals in zuid-Frank­rijk waar jon­ge­ren
met vele duizen­den samen
nachtenlang had­den door­ge­haald.
We weten dat het onverant­woor­de­lijk is
en toch bezwijken mensen voor die verlei­ding.

Onzicht­baar

Vooral jon­ge­ren vin­den het blijk­baar moei­lijk
zo lang in het gareel
te moeten lopen
en daar komt dan nog bij
dat het virus onzicht­baar is:
of we gevaar lopen
in een bepaalde situatie
- is het virus hier wel of niet? -
en of het ons dan erns­tig zal raken
en of we dan veel anderen
zullen besmetten:
we weten het niet.

Als het moet...

Zo gaat het ook met veel andere dingen:
hoeveel automobilisten bij­voor­beeld
hou­den pas in en vertragen
als ze zien dat ergens een flitser staat.
Maar als ze denken dat er geen of weinig controle is,
drukken we het gaspedaal ge­mak­ke­lijk wat ver­der in...

Het gaat met heel het leven zo,
vaak genoeg:
we doen de dingen
wel als we moeten,
maar veel mensen vin­den het moei­lijk
om in het gareel te blijven
en als er even niet gekeken wordt,
gaan ze hun eigen gang.

Inner­lijke motivatie

Voor wat het geloof en onze levensweg betreft
is het vaak niet heel anders.
God en de hemel en Maria
kunnen we niet zien
met onze licha­me­lijke ogen,
maar net als bij dat virus
kun je wel tot het inzicht komen
dat ze er zijn en ons be­ge­lei­den
en doet dat virus ons kwaad,
Jezus en Maria schenken genade en zegen.
Maar omdat we hen niet zien
vraagt het wel om een inner­lijke motivatie:
aan hen denken,
bezig zijn met je geloof,
het contact onder­hou­den,
om die genade van Boven,
die kracht uit de hemel
voor ogen te hou­den;
het is en blijft een geloofs­mys­te­rie,
je moet er wel bewust mee bezig zijn,
zeker in een tijd als de onze
die doet alsof God niet bestaat.

Als je doet alsof het er niet is...

Stelt U zich maar voor hoe desastreus het zou zijn
als de over­heid zou doen
alsof het corona virus niet bestaat
of niets voorstelt
en zegt dat je rus­tig je gang kunt gaan.
Dat is in som­mi­ge lan­den gebeurd
met enorme aantallen slacht­of­fers tot gevolg.

Minstens net zo desastreus is het
als een maat­schap­pij doet
alsof God niet bestaat.
De mensen richten dan hun leven
en de keuzes die ze maken
niet meer op de hemel
waar­naar zij op weg zijn
en die ze moeten zien te bereiken.
Er gaan zielen verloren
door geloof en God en Maria
te baga­telliseren.

Blik op de hemel

Dit feest is ons dus gegeven
om onze bestem­ming voor ogen te hou­den,
onze blik op de hemel te richten:
Mens, in Maria is je een model gegeven,
iemand die je is voor­ge­gaan
om met ziel en lichaam
- een verheer­lijkt lichaam -
aan die vreugde deel te hebben.

Kijk naar Jezus,
kijk naar Maria.
Wees niet zorgeloos en onacht­zaam.
Ons leven is een pelgrims­tocht,
houd je doel voor ogen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug