Arsacal
button
button
button
button


Een sterrenhemel in de kathedraal

Kunstwerk van Simone de Groot

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 juni 2021 - 473 woorden
Een sterrenhemel in de kathedraal
Een sterrenhemel in de kathedraal
Ook de makers van ‘Roderick zoekt licht’ waren erbij...
Ook de makers van ‘Roderick zoekt licht’ waren erbij...

In het kader van het jaar­pro­gramma "Geloof in geluk" dat deze zomer in de ka­the­draal van start gaat, heeft Simone de Groot een prach­tige en bete­ke­nis­volle sterrenhemel ont­wor­pen die in de ko­men­de maan­den in de ka­the­draal te zien zal zijn. In dit artikel de uitleg die mij hierover is toe­ge­stuurd.

Wees overigens niet bang dat U in een net zwemt als U de ka­the­draal binnen­komt: het net met de sterren zal nog naar boven wor­den gehesen! De vor­me­lin­gen die zater­dag 12 juni het sacra­ment van de heilige Geest ont­van­gen, zullen er het eerste van mogen genieten!

Stilte en be­zin­ning

De sterrenhemel wil in de ko­men­de maan­den bijdragen aan de ka­the­draal als plek van stilte en be­zin­ning. De hemel wil de bezoeker in contact brengen met een gees­te­lij­ke dimensie en is een ver­wij­zing naar de gruwe­lijk depor­ta­tie van Joden in de tweede wereld­oor­log, die naast de ka­the­draal wer­den verzameld en wegge­voerd. Ook de glas in lood-ramen van Jan Dibbets her­in­ne­ren daaraan.

Hier­on­der de uitleg zoals me die is doorge­ge­ven:

 

Sterrenhemel

Door Simone de Groot

Plekken van stilte

Geïnspireerd op het binnen­val­lende licht maakte de Haar­lemse beel­dend kunste­naar Simone de Groot de in­druk­wek­kende Sterrenhemel voor de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk. Het werk is speciaal ont­wik­keld voor deze plek. Als kunste­naar maakt Simone de Groot plekken van stilte en be­zin­ning, waarbij zij omstan­dig­he­den creëert die de bezoeker helpen met het in contact komen van het licht in zich­zelf. Op deze plek kreeg zij de kans om te werken met zowel het stoffe­lijke én gees­te­lij­ke licht. De minimalis­tische, maar monu­mentale toevoe­ging onder de kruisbogen van het mid­den­schip is een wolk bestaande uit 179 zwevende sterren gewor­den; een ode aan ver­trouwen en geloof.

Bete­ke­nis 179 sterren

De 179 sterren ver­wij­zen naar de 179 Haar­lemse Joden die in de nacht van 25 au­gus­tus 1942 op het plein naast de Bavo wer­den verzameld om te wor­den gedepor­teerd naar Ausch­witz. De sterren weerkaatsen het binnen­val­lende licht gefrag­men­teerd naar alle kanten. Ze ver­wij­zen naar de over­tui­ging dat de dood niet het einde betekent, maar een her­ge­boor­te of verlos­sing. De in­stal­la­tie sluit aan bij de glas in lood ramen van Jan Dibbets en door hem geci­teerde He­breeuwse tekst 'Jehi ohr' (Er zij licht). De sterren vormen een hemelgewelf onder de kruisbogen van de ka­the­draal. Een hemellichaam onder het dak. Zo boven, zo bene­den. Ook refereren de sterren aan de pla­fonds met gou­den/gele sterren die men vaker in kerken en ka­the­dralen aantreft.

De vormen

De geo­me­trische vorm van de sterren heet een ster-tetraëder, en staat ook bekend als Merkaba of licht-lichaam. Je kunt het ook zien als een driedimen­sio­nale Davidster.

De sterren zijn er in drie maten en zijn gemaakt van een spiegelach­tig chroom­ma­te­riaal. Vrij­wil­li­gers hebben geholpen met het lospeu­te­ren van de beschermfolies van de 179 sterren.

De in­stal­la­tie is bedoeld als laag­drem­pe­lige, esthe­tische toevoe­ging, maar gaat tege­lijker­tijd ook over de diepere gees­te­lij­ke laag.

Terug