Arsacal
button
button
button
button


Voorstel Richtlijnen voor religieuze instituten

Met pater Hoogland in Rome aangeboden

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 140 woorden

Dins­dag­mid­dag 21 sep­tem­ber hebben pater Mark-Robin Hoogland en ik in Rome nieuwe concept-richt­lij­nen aan­ge­bo­den voor het bestuur van dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten (kloosterordes) die zich­zelf niet meer kunnen besturen van­wege ouderdom van de kloos­ter­lingen.

Namens de Con­gre­ga­tie voor de reli­gi­euzen was Carine Duquenne het die ons harte­lijk welkom heette en met wie we geruime tijd hebben ge­spro­ken over de situatie van de dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten, de kloosteror­den ( con­gre­ga­ties) die aan een bepaald bisdom verbon­den zijn en waarvoor de lokale bis­schop een verant­woor­de­lijk­heid draagt.

De richt­lij­nen zijn eer­der bij wijze van experi­ment vast­ge­steld en na de proef­pe­rio­de moeten die nu meer de­fi­ni­tief wor­den gemaakt, na een evaluatie door een gemengde com­mis­sie van bis­schop­pen (Mgr. Jan Liesen en ik) en ver­te­gen­woor­digers van de KNR (Simon Evers pr. en Mark-Robin Hoogland cp).

De Romeinse con­gre­ga­tie moet nu beslissen of zij enkele voor­ge­stelde aan­vul­lingen wil over­ne­men.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug