Arsacal
button
button
button
button


Fake-news over de Sint Pieter

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 292 woorden

De afgelopen maan­den is er in allerlei blogs en op social media veel ge­schre­ven over ‘het verbod op privé Missen’ in de sint Pieter. Ik heb er niet veel van kunnen merken. Wat is er aan de hand?

De dagen dat ik in Rome was, heb ik de heilige Mis gevierd in de Sint Pieter, of liever in een van de vele kapellen onder de sint Pieter. Want dat is het verschil met de situatie zoals die tot voor enige maan­den gebruike­lijk was: in de Sint Pieter zelf wer­den aan allerlei altaren privé-missen en gecon­ce­le­breerde Missen gevierd, terwijl de li­tur­gische bepa­lin­gen daar dui­de­lijk over zijn en waren: wanneer in een kerk een con­ce­le­bra­tie plaats vindt, mag er niet gelijktij­dig een in­di­vi­dueel gece­le­breerde Mis plaats vin­den. Maar ja, zoals iemand ooit sne­dig opmerkte: ‘Rome maakt de wet’.

Nu is de situatie dus over­een­koms­tig de li­tur­gische bepa­lin­gen ingericht: gedurende de ochtend vindt in de Sint Pieter een flink aantal gecon­ce­le­breerde Eucha­ris­tie­vie­ringen plaats waar iedere pries­ter bij kan aan­slui­ten (hoewel de taal na­tuur­lijk een probleem kan zijn, die is meestal Ita­li­aans of Latijn), terwijl de afzon­der­lijk gece­le­breerde Missen een ver­die­ping lager, in de zo­ge­naamde Vati­caanse grotte plaats­vin­den, waar vele kapellen zijn, die zeer geschikt zijn voor kleine groepen en in­di­vi­duele celebratie. Daar waren ook ver­schil­lende Tri­den­tijnse Missen bij, waarvoor in de sacristie de para­menten waren voor­be­reid, inclusief manipel en Missaal.
Kortom, de indruk die gewekt is en de con­clu­sies die door som­mi­gen getrokken zijn over het beleid van paus Fran­cis­cus zijn - zo consta­teerde ik - niet juist. De paus vroeg het ons nog eens aan het eind van onze korte ont­moe­ting bij de au­diën­tie: ‘Bid voor mij. En bid alstublieft niet tegen mij’.

Terug