Arsacal
button
button
button
button


Vier blauwe zusters deden hun professie in Heiloo

drie eeuwige, één tijdelijke geloften

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 24 oktober 2021 - 1290 woorden

Op 24 ok­to­ber was het groot feest in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood omdat drie blauwe zusters (zusters dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) hun eeuwige geloften afleg­den en één zuster haar tij­de­lijke gelofte. De fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring werd door velen bijgewoond, evenals het feest na afloop van de plech­tig­heid in een grote tent achter het Juliana­kloos­ter.

De vie­ring

De zusters hebben met enkele anderen de Mis gezongen, mgr. Rob Mutsaerts con­ce­le­breerde, evenals rector Jeroen de Wit, pater Tristan Perez en pater Diego Pildain, bei­den van de manne­lijke tak van het instituut van het Mens­ge­wor­den Woord. Pater Peter Hagenbeek was even­eens aanwe­zig en na­tuur­lijk waren er veel medezusters, familie, vrien­den enb eken­den geko­men om deze vreug­de­volle dag mee te maken. De vie­ring begon om 13.30 uur en duurde wel tot 15.45 uur door de dubbele professie-teksten, maar ie­der­een was er volgens mij van begin tot einde bij betrokken. De Provinciaal overste aanvaardde de geloften en ik heb het zegen­ge­bed uit­ge­spro­ken en de tekenen van het reli­gi­euze leven, waar­on­der - voor de eeuwig geprofesten - de ring gezegend.

Na de H. Mis wer­den de nieuw-geprofesten gefe­li­ci­teerd en begon ht fees­te­lijk samen-zijn achter het Juliana­kloos­ter. De zusters had­den zelf veel voor­be­reid om alles tot een geslaagd feest te maken.

Een heel team van mensen stond gereed om de Corona-check te doen en ook was er een test­moge­lijk­heid aanwe­zig want het gas­ten­huis hecht eraan alles zorg­vul­dig en volgens de regels te doen, zodat de vele gasten weten dat ze zo veilig moge­lijk kunnen komen.

Homilie

DE LIEFDE VRAAGT DAT JE JE HELEMAAL GEEFT

H. EUCHARISTIE MET EERSTE GELOFTEN VAN ZR. MARIA STELLA COELI EN DE EEUWIGE GELOFTEN VAN ZR. LAETITA DEI, ZR. MARIA VIRGO LUCIS, ZR. MARIA MYSTIEKE ROOS

Het verschil

Wat is het verschil tussen een eerste professie
en de eeuwige geloften?
Het verschil zit niet
in de intentie van de zuster
bij het aan­gaan van de ver­bin­te­nis.
Ook een zuster die haar eerste geloften aflegt,
wenst en verlangt
haar leven te geven
aan Christus haar bruidegom.
Het kan niet anders
dan dat wie zich in liefde wil geven,
zich totaal wil geven.

“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt,
zoals ik U heb liefgehad.
Geen groter liefde kun je hebben
dan dat je je leven geeft...”,
zegt Jezus in het evan­ge­lie
dat we zojuist hebben gehoord.

Voor altijd?

In veel relaties in de wereld
zit een voorbehoud.
Veel mensen hebben moeite
om zich helemaal en voor altijd te geven.
Maar juist dat deurtje dat ze open hou­den
voor als het toch nog mis gaat,
dat voorbehoud in die liefde,
zet een deur open
naar de misluk­king.
Wie een relatie aangaat
met “ik kan nog altijd terug”
gaat er niet echt en helemaal voor
en dat voorbehoud is als een worm
die aan de boom en de bloem van de liefde knaagt.

Is dit voor mij?

Het is na­tuur­lijk heel be­lang­rijk
om iedere stap die we zetten
op de weg van de zelfgave,
goed af te wegen.
Heeft de Heer inder­daad deze weg voor mij geopend?
Is dit een bruidegom die mij wer­ke­lijk liefheeft,
die mij neemt zoals ik ben,
die mij aanvaardt en kent,
die er voor mij wil zijn?
En verlang ik hem mijn liefde te geven,
hem tot zegen te zijn,
hem te waar­de­ren en mezelf te geven?

Dan, ja dan
is het moment geko­men
om dat jawoord uit te spreken
en er helemaal voor te gaan,
opdat de liefde niet wordt uitgehold
door het voorbehoud van de voorlopig­heid.

Zo is het in de relatie onder mensen,
zo is het ook in de relatie met God.

Gave en pru­dentie

Vandaag, beste zusters,
zult U zich­zelf geven,
uw leven voor Hem,
omdat Hijzelf dit verlangen
in Uw hart heeft gelegd.

En na­tuur­lijk vraagt de pru­dentie
dat we rus­tig gaan, stap voor stap,
dat we stappen zetten
die de groei in een relatie markeren,
zoals de verlo­ving zo’n marke­ring is,
wanneer de intentie er is
om in een relatie samen de­fi­ni­tief ver­der te gaan.

Tijde­lijke geloften

Zo is er ook het verschil
tussen eeuwige en tij­de­lijke geloften.
De intentie van zuster Maria Stella Coeli
die tij­de­lijke geloften aflegt
is zich helemaal te geven;
de pru­dentie vraagt
dat we het groei­pro­ces res­pec­teren,
want de roe­ping tot het reli­gi­euze leven
is een eigen gave van de Heer
en de tijd van vor­ming
en de tijd onder tij­de­lijke geloften
is er om de Bruidegom
steeds beter te leren kennen.
De zuster met tij­de­lijke geloften
is dus niet de­fi­ni­tief gebon­den,
maar na­tuur­lijk legt zij die geloften wel af
met de intentie en het verlangen
haar leven te geven.

Eeuwige geloften

Voor de zusters Maria Laetitita,
Maria Virgo Lucis en Maria Mystieke Roos
is nu die dag geko­men
om zich voor altijd te bin­den,
door een bekrachti­ging van de toe­wij­ding aan God
in de eeuwige professie.
Het is een eis van de liefde,
de liefde die zich helemaal geeft!

Alleen voor je vrien­den?

“Geen groter liefde kan iemand hebben
dan deze
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrien­den”,
zo waren de woor­den van Jezus
die we in het evan­ge­lie hebben gehoord..
Dat is geen uit­no­di­ging aan U, zusters,
om Uw leven te geven
alleen voor bepaalde mensen,
die vrien­den zijn.
Het vraagt veeleer van U
ieder mens als vriend te zien.
Het is een uit­no­di­ging om te doen en te leven
zoals Jezus deed en leefde.
Zijn liefde omvatte en omvat alle mensen,
die liefde is uit­no­di­gend, verwel­ko­mend,
ver­ge­vend en barm­har­tig.
Zijn liefde is voor allen,
al nemen velen dat geschenk niet aan
en tonen zij zich geen vrien­den.
“Gij zijt mijn vrien­den,
als gij doet wat ik U gebied”.

Met de liefde van Jezus

Laat zo Uw liefde zijn.
In de gave van Uzelf aan die hemelse bruidegom,
moet Uw liefde zijn als de liefde van Jezus.
U bent ge­roe­pen
om alle mensen lief te hebben
met de liefde van Jezus.
Dat is een zelve­loze, zich gevende liefde.
Die zal Uzelf ook voldoe­ning schenken,
maar laat het de voldoe­ning van Jezus zelf zijn;
dat is de voldoe­ning
om te kunnen geven,
gees­te­lijk vrucht­baar te zijn,
in Zijn naam, in Zijn geest, in Zijn liefde,
die gericht is op onze verlos­sing en het eeuwig leven.
Uw leven is een leven
met Jezus Christus, het Mens gewor­den Woord
voor de verlos­sing van de mensen.

Wat heb je voor ogen?

Jezus zelf heeft gekozen voor een weg
die Hem uit­ein­delijk klein maakte en verachte­lijk
in het oog van de aanzien­lijken
en vele andere mensen van Zijn tijd.
Er waren ook andere tij­den geweest in Zijn leven:
Hij was bejubeld en omgeven door de massa’s,
velen waren Hem achterna gegaan.

Het kan ook ons allemaal gebeuren:
de successen en de verach­ting,
de voorspoed en de tegen­slag.

Maar wat we voor ogen hou­den
bij deze professie
zijn niet de successen,
maar de eenvoud en edel­moe­dig­heid,
niet de voldoe­ning en wat we krijgen,
maar de gave, wat we afstaan
met name in de drie geloften
van armoede, ge­hoor­zaam­heid en maag­de­lijk­heid,
die precies betrek­king hebben
op wat mensen geneigd zijn
in dit leven te zoeken:
rijkdom, macht en relaties.
U geeft Uw leven
voor Hem en met Hem
met name door dit
wat bijna alle mensen zoeken,
te laten vallen,
achterwege te laten.

Geluk

Het is feest vandaag,
een groot en mooi feest:
“Blij heb ik U alles gegeven, Heer”.
De Heer houdt van een blij­moe­dige gever.
U geeft met zoveel vreugde
omdat de ware vreugde nu eenmaal niet zit
in het geld en goed dat we vergaren;
het geluk zit niet in wat we nodig hebben
om gelukkig te zijn,
maar in wat we kunnen missen,
in wat we geven.

Geef Uw leven, geef het allemaal,
laat alles dienst­baar zijn
aan de liefde van Jezus,
het mens gewor­den Woord
en wees een vreug­de­volle, blije reli­gi­euze.
De vreugde die de Heer U geeft,
moge Uw kracht zijn.
De heilige maagd Maria,
de Maagd van Matará
moge Uw voor­beeld en Uw voor­spraak zijn.
Moge zij Uw leidsvrouw zijn....


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug