Arsacal
button
button
button
button


Ireneüs van Lyon is voortaan ‘kerkleraar’

Doctor unitatis: leraar van de eenheid

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022 - 248 woorden
Glas-in-loodraam in de aan Ireneüs gewijde kerk in Lyon
Glas-in-loodraam in de aan Ireneüs gewijde kerk in Lyon

In deze week van gebed voor de een­heid van de chris­te­nen (18-25 januari) heeft paus Fran­cis­cus een bete­ke­nis­volle stap gezet: de H. Ireneüs van Lyon (+202) is tot kerk­le­raar uit­ge­roe­pen, met de titel: leraar van de een­heid. Het oecu­me­nisch gesprek met de Oosterse kerken staat onder zijn patronage.

Leven

De heilige Ireneüs van Lyon is geboren in het oosten, waar­schijn­lijk in Smyrna, Turkije, waar hij een leer­ling zou zijn geweest van de H. Polycarpus van Smyrna, die op zijn beurt een leer­mees­ter had gevon­den in de apostel en evangelist Johannes. Ireneüs is naar het westen geko­men en werd daar bis­schop van Lyon, de plaats waar hij uit­ein­delijk als marte­laar is gestorven.

Oecu­me­nisch gesprek

De gemengd orthodoxe-rooms-katho­lie­ke com­mis­sie voor de dialoog heet naar deze heilige, die dus Oost en West verbindt.

Werk

Het meest bekende werk van Ireneüs is Adversus Haereses, waarin hij in vijf boeken de be­lang­rijk­ste ketterijen van zijn tijd weerlegt. In die zin is hij wel de eerste grote theoloog genoemd. In zijn werk komt de rol van Maria als ‘nieuwe Eva’ naar voren met het idee van de “recapitulatio” (dat wat fout ging in den beginne op een­zelfde wijze goed wordt hernomen bij de Menswor­ding van Jezus Christus), maar bij­voor­beeld ook het chiliasme, een leer over een duizend­ja­rig rijk van vrede, over een paradijs op aarde - voor of na de weder­komst van de Heer - die de katho­lie­ke kerk echter niet heeft omarmd.

Terug