Arsacal
button
button
button
button


Een bijzonder bezoek aan Huub Oosterhuis

Brief van paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 januari 2022 - 390 woorden

Het is een jaar gele­den dat ik in Am­ster­dam een bezoek heb gebracht aan Huub Oosterhuis. Het was een plezierige en harte­lijke ont­moe­ting. Ik mocht hem een speciale attentie brengen: een brief van zijn oud-orde­ge­noot paus Fran­cis­cus.

Onlangs heb ik toestem­ming gekregen en het verzoek - via vrien­den van Huub Oosterhuis - om over die ont­moe­ting in deze blog te publiceren.

Ekklesia

De inmiddels 88-jarige theoloog, dichter, oud-Jezuïet is meer dan vijf­tig jaar gele­den in een conflictueuze situatie geko­men waardoor er afstand kwam tot de katho­lie­ke kerk en hij buiten verant­woor­de­lijk­heid van de bis­schop is gaan werken in de (stu­den­ten) Ekklesia; later is hij getrouwd. Hij is de vader van Trijntje Oosterhuis.

Jezuïet

Toch is Huub Oosterhuis, als ik het zo mag zeggen, in heel zijn doen en laten nog steeds een Jezuïet (voor mij heel herken­baar, ik ben op het semi­na­rie door Jezuïeten opgevoed) en altijd met de bijbel en theo­lo­gie bezig ge­ble­ven. Hij is een fan van paus Fran­cis­cus, wiens En­cy­clie­ken en Exhor­ta­ties hij zorg­vul­dig leest.

Pijn

Er zijn zeker de nodige zaken die hem­zelf pijn doen en er zijn zaken waar­van hij beseft dat hij anderen er pijn mee heeft gedaan. Zo werd me uit­druk­ke­lijk gevraagd nog eens te vermel­den dat hij beseft velen gekwetst te hebben met een uit­spraak twin­tig jaar gele­den over ‘demasqué van de transsubstantiatie’ en dat hij hier in 2014 publieke­lijk op is terug­ge­ko­men (‘niet trots op deze zin’). Hij geeft ook aan zijn lidmaat­schap van de katho­lie­ke kerk nooit te hebben opge­ge­ven.

Een uitgestoken hand

Huub Oosterhuis noemt in dit ver­band graag bis­schop Zwart­kruis die hem in 1970 opriep om in gesprek te blijven: “Een ieder, die gelooft in de bood­schap van het evan­ge­lie, kan niet aan­vaar­den, dat een conflict zon­der uit­zicht is”, had de bis­schop hem gezegd. Ik heb door het bezoek en de overhan­diging van de brief in ieder geval een hand willen uits­te­ken en wil er graag aan bijdragen dat hij in vrede en verzoend zijn aardse levens­reis mag kunnen voltooien.

De bood­schap van de paus

De bood­schap van de paus is een harte­lijke bood­schap van gees­te­lij­ke nabij­heid. Uit de tekst komt naar voren dat de paus weet heeft van de zaken die ik hier­voor heb weerge­ge­ven. De tekst (in het Engels) is hiernaast te lezen.

Terug