Arsacal
button
button
button
button


Oecumenisch gesprek rond de Synodale Weg

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 maart 2022 - 225 woorden

Donderda­avond 24 maart was Sant’ Egidio gastheer voor een nieuwe mooie en in­spi­re­rende stap op de Synodale Weg: een oecu­me­nische ont­moe­ting met ver­te­gen­woor­digers van de in Am­ster­dam aanwe­zige ker­ke­lijke ge­meen­schappen.

De Russisch Orthodoxe kerk had laten weten graag te willen komen maar niet in de gelegen­heid te zijn. We leven mee met de moei­lijke situatie waarin die ge­meen­schap momenteel ver­keert door de oorlog in Oekraïne.

Maar het werd wel een mooi, harte­lijke en goed inhou­de­lijk gesprek dat de ver­te­gen­woor­digers met elkaar hebben gevoerd. Tenmnste, ik was was er wel door gegrepen hoe we als broe­ders en zusters met elkaar kon­den delen wat ons bezig houdt. De deel­ne­mers hebben heel respect­vol en met mooie sug­ges­ties ook aanbevelingen gedaan aan de RK Kerk. Het is te veel om dat hier samen te vatten, maar Corine van der Loos heeft er een ver­slag van gemaakt dat wordt ingebracvht in idt synodale proces.

De deel­ne­mers waren:

 • pastor Peter Ben Smit,
  Oud-Katho­lie­ke Kerk
 • pater Saliba Antonios,
  Syrisch-Orthodoxe Kerk
 • vader Pavlos Tadros,
  Koptisch-Orthodoxe Kerk
 • prof.dr. Stefan Paas,
  chris­te­lijk-ge­re­for­meerd theoloog
 • ds. Rosaliene Israel,
  Pro­tes­tantse Kerk Am­ster­dam
 • vader Taron Tadevosyan,
  Armeens Apos­to­lische Kerk
  (met diaken Grigor)
 • ds. André van der Stoel,
  Evan­ge­lisch-Lutherse Ge­meen­te
  Am­ster­dam

Ik dank hen allen zeer harte­lijk voor het mooie gesprek en de goede sfeer waarin wij dit gesprek kon­den hou­den en samen de maal­tijd kon­den gebruiken!

Terug