Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Huizen met 'Vamos'

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 juni 2022 - 345 woorden
Pastoor Willems overhandigt de kelk
Pastoor Willems overhandigt de kelk
Vormselviering in Huizen met 'Vamos'
De vormelingen (met toestemming)
De vormelingen (met toestemming)

Zater­dag 18 juni was het vormsel in de Thomas­kerk in Huizen. Daar was ook de op één na oudste pries­ter van ons bisdom bij, pastoor Willems en een jubila­ris, pater Van Wegen. Na de vie­ring had pastoor Willems nog een verras­sing.

(De meeste foto's zijn van Bert de Bruin, aan wie harte­lijke dank!)

Kaarsvet en Corona

Het vormsel had nog flink te kampen gehad met de Corona-problemen. Uit­ein­de­lijk zijn op deze dag zeven jon­ge­ren gevormd uit Huizen, Blaricum en Laren. De Eucha­ris­tie­vie­ring was mooi ver­zorgd met zang van Vamos, een koor van Huizen. Kape­laan Andrea Geria, Maurice Lagemaat en nog drie personen had­den het cateche­tisch team gevormd, dat de jon­ge­ren had voor­be­reid. Even kreeg een vor­me­ling nog heet kaarsvet van een doopkaars over zijn hand, maar dat is gelukkig goed afgelopen.

Jubila­ris

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring con­ce­le­breerde ook pater Wijnand van Wegen die de ko­men­de week, op 25 juni, gedenkt dat hij zes­tig jaar pries­ter is. Eigen­lijk is dat 61 jaar, maar ook dit jubileum is door Corona uit­ge­steld. Van harte fe­li­ci­te­ren we deze mis­sio­na­ris die lang in Zuid Afrika heeft gewerkt, met dit prach­tige jubileum!

De vie­ring werd via de live-stream tot in Italië gevolgd, want één van de vor­me­lin­gen had Ita­li­aanse roots.

Initiatie

De vor­me­lin­gen kwamen binnen met hun doopkaarsen. De Mis was al van Sacra­ments­dag. Zo kwamen de drie "Initiatie-sacra­menten"- doopsel, vormsel en Eucha­ris­tie - goed naar voren.
Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen en wensen allen de kracht van de heilige Geest toe voor hun ver­dere levensweg!

Kelk

Na afloop kwamen de pries­ters nog even samen. Daar kwam nog een verras­sing. Pastoor Willems gaf mij bij die gelegen­heid voor de ka­the­draal de kelk die hij­zelf als jonge pries­ter uit Enter had ont­van­gen, maar die van veel oudere datum is.

Sint Jans­pro­ces­sie

Volgende week zal ik de pries­ters en veel gelo­vi­gen die in de Thomas­kerk bijeen waren, opnieuw zien, want dan is de Sint Jans­pro­ces­sie in Laren met de in­stal­la­tie van pastoor Nico van der Peet als rector van de basiliek en pastoor in solidum voor Laren en de regio.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug