Arsacal
button
button
button
button


Zomernummer Samen Kerk is uit!

met veel info over activiteiten in ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 5 augustus 2022 - 303 woorden

Het zomer­num­mer van Samen Kerk is uit! Vrij­dag­mid­dag 5 au­gus­tus waren Carolien Hoogen­boom en hoofd­re­dac­teur past. Eric van Teijlingen in Haar­lem om me de nieuwe editie te geven. Wat staat erin?

Fees­te­lijk

Het is een fees­te­lijk nummer, alleen al door de stralende zonne­bloem op de cover.

Zomerse ac­ti­vi­teiten in Heiloo

Samen Kerk bevat veel in­for­ma­tie over zaken die in ons bisdom spelen en mooie ini­tia­tie­ven die wor­den geno­men in en buiten ons bisdom: over de buiten­ten­toon­stel­ling die op het hei­lig­dom in Heiloo gaat wor­den gehou­den met ontwerpen van allerlei kunste­naars die zich aan­ge­spro­ken voelen; daar in Heiloo en Egmond zijn ook mooie wandel­rou­tes te doen.En in het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom is de ten­toon­stel­ling over de Julianazusters te zien, elke tweede en vierde zater­dag van de maand (10-12 u en 14.30 - 17.00 u). Zondag 14 au­gus­tus is daar ook weer een zomer­con­cert buiten en op 14 en 15 au­gus­tus zijn er twee fees­te­lij­ke plech­tig­he­den met pro­ces­sie bij het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming (meer info op Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo - olvter­nood.nl)

...en bij Sant’ Egidio

Vrij­dag 25 t/m zon­dag 28 au­gus­tus is er een ont­moe­ting van Europese jon­ge­ren van Sant’ Egidio waaraan ook jon­ge­ren uit ons bisdom mee kunnen doen en de familie­da­gen die in ons bisdom op ver­schil­lende plaatsen van start zijn gegaan, krijgen ook de nodige aan­dacht.

...en in de ka­the­draal

In de ka­the­draal is een speur­tocht naar de ver­miste ‘Rode Robijn’ te doen. Om maar een paar zaken te noemen. Het tiener­kamp was kort voor het ver­schij­nen van deze Samen Kerk achter de rug en was een mooi succes.

Bede­vaarten

Er wor­den vanuit ons bisdom ver­schil­lende bede­vaarten naar Kevelaer gehou­den en er zijn jon­ge­renreizen naar Rome.

En er staat nog veel meer in...

Online lezen

tags: Samen Kerk
Terug