Arsacal
button
button
button
button


Oriëntatieweekend en vormelingen op De Tiltenberg

Hoe weet ik of ik roeping heb?

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 februari 2013 - 338 woorden
Oriƫntatieweekend en vormelingen op De Tiltenberg

Op de Tilten­berg mocht ik op zon­dag 24 februari een zestal deel­ne­mers aan het ori­ën­ta­tie­week­end ontmoeten en een groep vor­me­lin­gen uit Nieuw Vennep en Hoofd­dorp. Bij de deel­ne­mers aan het ori­ën­ta­tie­week­end heb ik het een en ander ver­teld over de vraag: hoe weet je of je roe­ping hebt?

Ik heb bij deze gelegen­heid de volgende stappen aange­ge­ven die mij be­lang­rijk leken om tot onder­schei­ding van een roe­ping te komen:

  1. Serieus proberen geen zonde te doen, goed te leven, vanuit de liefde tot God en de naaste.
    Als je dat probeert - ook al ben je niet volmaakt - zit je op de goede weg.
  2. Luister naar je hart.
    Als je probeert het goede te doen en zonde te vermij­den, zul je steeds beter de stem van God in je hart kunnen on­der­schei­den: je voelt steeds beter aan waar Zijn wil ligt. God legt in je hart dan een verlangen naar de weg die Hij voor je wil. Als een bepaald verlangen dan steeds terug komt, kun je eigen­lijk al wel aanvoelen dat dit van God komt.
  3. Als het je dui­de­lijk is, stel dan niet onno­dig uit, maar doe als de apos­te­len die “meteen” alles in de steek lieten om de Heer te volgen. Laat je niet angst aanjagen door men­se­lijke over­we­gingen (wat mensen zullen zeggen, de situatie enm de toe­komst van de Kerk, enzo­voorts)
  4. Spreek erover met een gees­te­lijk leidsman, al dan niet bij gelegen­heid van de biecht
  5. Als je niet zeker bent of als bepaalde aspecten van je roe­ping wel dui­de­lijk zijn, maar andere niet, is het goed om te bid­den in tweeën door bij­voor­beeld aan de hand van een stukje evan­ge­lie - je de ene keer inlevend in de ene keuze, een volgende keer in de/een andere keuze­moge­lijk­heid - te medi­te­ren en te zien wat jouw plaats in het evan­ge­lie is en hoe je dichter bij Jezus bent. Het is goed om over je medi­ta­tie iets op te schrijven en er eventueel met een pries­ter over te spreken.
Terug