Arsacal
button
button
button
button


We gedenken dierbare overledenen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023 - 316 woorden
Luis Weel (r.) met leden van het pastoraal team in Corona-tijd
Luis Weel (r.) met leden van het pastoraal team in Corona-tijd
Voorzitter Bracke (r.) reikt in Kevelaer een teken van waardering uit
Voorzitter Bracke (r.) reikt in Kevelaer een teken van waardering uit

Opnieuw gedenk ik twee dier­ba­re over­le­de­nen: de pries­ter Luis Weel en de heer Djanny Bracke, bei­den met een grote inzet voor Christus, Maria, de Kerk en de armen.

Luis Weel

De pries­ter Luis Weel heeft een be­lang­rijk deel van zijn leven in het arme noor­doosten van Brazilë door­ge­bracht waar hij zich heeft ingezet voor de mensen die daar woon­den in de sloppenwijken en voor de pries­ter­oplei­ding. Het was het gebied waar ze moei­lijk pries­ters voor kon­den krijgen, maar hoe groot de overgang ook was vanuit het welvarende Neder­land, hij is er met instem­ming van de bis­schop bijna veer­tig jaar geweest voordat hij terug­keerde naar Neder­land en naar zijn bisdom, eigen­lijk aan­vanke­lijk ge­dwon­gen wegens ziekte maar al gauw zeer actief totdat hij in de laatste weken van het voorbije jaar een soort afscheidsronde maakte langs de kerken van zijn regio. Vreugde, vuur en kracht straalde hij uit en een groot geloof. Zijn collega's in het pas­to­rale team en de mensen van zijn pa­ro­chies zullen hem missen. Moge de Heer zijn trouwe die­naar nu de rust en vrede geven van Zijn rijk!

Djanny Bracke

Ik heb Djanny Bracke in 1967 leren kennen en sindsdien zijn we bevriend ge­ble­ven. We waren met een groepje van vier vrien­den waar­van nu de eerste ons is ontvallen. Het is heel plot­se­ling gegaan al voelde hij de week voor zijn over­lij­den dat zijn energie sterk achteruit ging. Djanny Bracke was op vele terreinen actief: Op Bede­vaarten.nl kunt U er meer van zien. Hij was voor­zit­ter van de broe­der­schap van de Haagse Bede­vaarten naar Kevelaer, die ook pelgrimages naar onder meer Smakt en Heiloo orga­ni­seer­de. Hij was se­cre­ta­ris van de Bis­schop­pe­lijke Brielse Com­mis­sie van het bisdom Rotter­dam en maakte deel uit van een advies­groep rond sociale wet­ge­ving en toepas­sing van sociale regels en bepa­lin­gen in Rotter­dam. Hij was Ridder van de orde van het H. Graf van Jeru­za­lem. Moge hij rusten in vrede!

Terug