Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor de wereldjongerendagen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2013 - 240 woorden
Gebed voor de wereldjongerendagen

Hierbij het offi­cië­le gebed voor de WJD 2013 in Rio!

Gebed Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2013

Vader, Gij hebt Uw Eeuwige Zoon gezon­den om de wereld te red­den en hebt mannen en vrouwen uitgekozen, door Hem, met Hem en in Hem, om de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen aan alle naties. Schenk ons de genade die nodig is om vreugde te doen glanzen op het gezicht van alle jonge mensen, vreugde omdat zij, door de kracht van de Heilige Geest, de evan­ge­lis­ten mogen zijn die de Kerk in het derde mil­len­nium nodig heeft.

Christus, Ver­los­ser van de mens­heid, Uw beeld met open armen boven op de Corcovado heet alle mensen welkom. In Uw Paasoffer hebt U ons door de Heilige Geest gebracht tot een ont­moe­ting van kind­schap met de Vader. Jonge mensen, die gevoed wor­den door de Eucha­ris­tie, U horen in Uw woord en U ont­moe­ten als hun broe­der, hebben Uw einde­loze barm­har­tig­heid nodig om over de hele wereld de wegen te gaan van missio­naire leer­lin­gen van de Nieuwe Evangeli­sa­tie.

Heilige Geest, liefde van de Vader en de Zoon, wil met de glans van Uw waar­heid en het vuur van Uw liefde alle jonge mensen Uw licht zen­den, zodat zij, bezield door hun erva­ring van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, geloof, hoop en liefde mogen uitdragen naar alle hoeken van de aarde, om op grootse wijze mee te bouwen aan een cultuur van leven en vrede en het ontstaan van een nieuwe wereld te helpen bevor­de­ren.

Amen!

Terug