Arsacal
button
button
button
button


Raad voor Economische Aangelegenheden vernieuwd

Afscheid en aantreden bij REA bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 augustus 2013 - 312 woorden
overhandiging van de voorzittershamer door de heer H. Moné aan de heer C. Estourgie; econoom drs. E. Dijsens kijkt toe
overhandiging van de voorzittershamer door de heer H. Moné aan de heer C. Estourgie; econoom drs. E. Dijsens kijkt toe

Aan het begin van de eerste ver­ga­de­ring van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op 26 au­gus­tus overhan­digde schei­dend gedele­geerd voor­zit­ter H.A.J. Moné de voor­zit­tershamer aan zijn op­vol­ger mr. C.E.M. Estourgie. Ook voor vica­ris-generaal mgr. drs. M.J. de Groot was het de laatste ver­ga­de­ring die hij meemaakte. Tevens tra­den er twee nieuwe leden aan: Mw. Cl. A.M. Slot-Abeling en de heer A.J.H. Reijns RA.

De Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den bestaat uit des­kun­dige op fi­nan­cieel-eco­no­misch terrein die de bis­schop adviseren, de begro­ting en de reke­ning en verantwoor­ding voor­be­rei­dingen en goed­keu­ren en machti­gingen geven voor het stellen van fi­nan­ciële han­de­lin­gen. De Raad vervult binnen het bisdom daarom een be­lang­rijke taak en de econoom van het bisdom legt aan de Raad verantwoor­ding af (vgl. CIC cc. 492-494). Voor­zit­ter van de Raad is de Bis­schop die echter deze taak delegeert.

De heer H. Moné is meer dan vijf­tien jaar aan de REA verbon­den en heeft in de vele jaren waarin hij lei­ding heeft gegeven aan de REA en door zijn zorg­vul­dige voor­be­rei­ding van de ver­ga­de­ringen en grote dossierkennis zich vele ver­diensten voor het bisdom verworven. Dat geldt zeker ook voor Vica­ris-generaal mgr. drs. M. de Groot die bijna vijf­tig jaar aan het bisdom verbon­den is en per 1 sep­tem­ber met emeritaat gaat. Gelukkig is door de benomeing van mw. Slot en de heer Reijns in een goede opvol­ging voor­zien kunnen wor­den.

Binnen het ver­band van de REA zal van de schei­dende leden nog afscheid wor­den geno­men; voor mgr. De Groot die tevens als vica­ris-generaal afscheid neem, is een fees­te­lij­ke mid­dag voor­be­reid die in en rond de Sint Nicolaas­basi­liek zal plaats­vin­den op zon­dag 22 sep­tem­ber. Om 16.00 uur zal een Vesper­vie­ring wor­den gehou­den in de traditie van de Evensong met mede­wer­king van de Bacocantorij van de Ka­the­drale Koor­school, waarna elders een receptie zal wor­den gehou­den.

Terug