Arsacal
button
button
button
button


Westfriese bedevaart naar Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 september 2013 - 220 woorden
het vaandel van de bedevaart in de grote kapel in Heiloo
het vaandel van de bedevaart in de grote kapel in Heiloo

De derde zon­dag in sep­tem­ber is tra­di­tio­neel de dag van de Westfriese bede­vaart naar Heiloo. Ook dit jaar werd die weer gehou­den, waarbij werd aan­ge­kon­digd dat deze bede­vaart in het ver­volg vanuit de bede­vaarts­plaats zal wor­den gere­geld.

Ik was er voor het lof en de pro­ces­sie waarbij ik heb gepreekt over de ver­schil­lende Maria­feesten die we de afgelopen maand hebben gevierd: Maria ten­hemel­op­ne­ming en Maria koningin drukken de groot­heid van Maria uit, die God haar heeft gegeven. Hij heeft die aan haar verleend juist omdat zij een­vou­dig, nederig en dienst­baar was, zoals tot uiting komt in de feesten die we in sep­tem­ber voor Maria vieren: Maria geboorte, Maria's naam en op 15 sep­tem­ber: Maria van Smarten.

Door haar eenvoud en dienst­baar­heid heeft Maria een be­lang­rijke, ja unieke plaats gekregen als voor­spreek­ster en mid­de­la­res. Eenvoud bewerkt nog steeds won­de­ren. Dat zien we in de weerklank die het optre­den van paus Fran­cis­cus vindt en heeft gevon­den tij­dens de wereld­jon­ge­ren­da­gen, bij de gebeds­wake voor de vrede en steeds.

Ook in ons eigen leven is het zo dat de eenvoud ons helpt om ons open te stellen voor anderen, te ver­ge­ven, over iets heen te stappen... De Heer zelf, aanwe­zig onder de nederige gedaante van het Brood, doet het ons voor. Dat Hij ons, door de voor­spraak van Maria, mag helpen die weg te gaan...

Terug