Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen bidden voor slachtoffers Filippijnen

Bidden en... helpen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 12 november 2013 - 168 woorden
Bijeenkomst El Shaddai in Amsterdam
Bijeenkomst El Shaddai in Amsterdam (foto: Hans Tuijn)

De mensen in de Filippijnen verdienen op dit moment onze extra steun en gebed. Zij zijn getroffen door een verschrikke­lijke ramp door de Typhoon die over het land is geraasd. Graag wil ik mijn medeleven betuigen aan al de slacht­of­fers en hun families en ook aan alle Filippijnse mensen die in Neder­land wonen en nu mis­schien bezorgd zijn over het lot van fami­lie­le­den en kennissen.

Ik denk deze dagen bij­zon­der aan hen in het gebed en de heilige Mis. Dat hebben we ook gedaan afgelopen zater­dag bij de gebeds­dag van El Shaddai, een ge­meen­schap van vooral Filippijnse mensen. De Neder­landse bis­schop­pen waren vandaag, 12 sep­tem­ber, voor hun maan­de­lijkse ver­ga­de­ring bijeen en hebben in de voor­bede van de Mis de vele slacht­of­fers her­dacht en gebe­den voor al die mensen die gewond zijn geraakt en huis en bezit hebben verloren.

Er zijn ver­schil­lende acties ingezet om de mensen te helpen. Zo kunnen donaties bij­voor­beeld op reke­ning­num­mer 22.71.75.484 t.n.v. Kerk in Nood o.v.v. “nood­hulp Filipijnen” wor­den overgemaakt

Terug