Arsacal
button
button
button
button


Studiedag pastores in Heiloo met dr. Stijn van den Bossche

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 november 2013 - 344 woorden
dr. Stijn van den Bossche spreekt een aandachtig gehoor toe
dr. Stijn van den Bossche spreekt een aandachtig gehoor toe

Op vrij­dag 22 no­vem­ber werd het Jaar van het Geloof in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam af­ge­slo­ten met een studie­dag voor degenen die in het pas­to­raat van het bisdom werk­zaam zijn. Goed vijf­tig preisters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten luister­den onder meer naar een inlei­ding van dr. Stijn van den Bossche, alge­meen se­cre­ta­ris van de Interdio­ce­sane Com­mis­sie voor Catechese van Vlaan­de­ren.

Hij hield een zeer aan­spre­kende inlei­ding over het thema "Moge­lijk­he­den en uit­dagingen van het hedendaags pas­to­raat in een ver­an­de­rende kerk en samen­le­ving" en ging uit­ge­breid in gesprek met de deel­ne­mers, zodat er een leven­dig gesprek ontstond. Van den Bossche betoogde dat wij in veel opzichten nog de overgang moeten maken van de volks­kerk die verdwenen is naar een geloofs­kerk waarin ie­der­een een geloofsweg zal gaan: een weg van rij­ping en ont­wik­ke­ling van het eigen geloof, een weg van gehoor geven aan een roe­ping. De be­die­naren van de Kerk zullen daarop moeten inspelen: moge­lijk­he­den zoeken om in contact te komen, om catechese en geloofs­vor­ming aan te bie­den en mensen op die geloofsweg te be­ge­lei­den.

De dag begon met de Eucha­ris­tie­vie­ring, waarin ik op een iets andere wijze op het thema was inge­gaan door de twee aspecten van het geloof en geloven te be­klem­tonen: als eerste aspect het zoeken naar de waar­heid, die een objectieve waar­heid is. Dat laatste en de afwij­zing van rela­ti­vis­me had paus Bene­dic­tus XVI voor ogen gehad bij dit jaar van het geloof; het tweede aspect: de open­heid van hart, het inner­lijk verlangen om in te gaan op de inge­vingen van de heilige Geest en die te volgen, het inner­lijk geraakt wor­den en daardoor kracht vin­den om op te staan en met de Heer mee te gaan - zoals de hui­dige paus onder­streept -, want niemand kan gered wor­den die de Geest van Christus niet bezit.

De dag werd af­ge­slo­ten met het zingen van de vespers. Tevoren was door mij nog het boek "Richtlijn voor het gees­te­lijk leven" van Abt Blosius aan­ge­bo­den aan de Bis­schop, mgr. J. Punt, aan mgr. J. van Burg­ste­den, aan de vertaler, pastoor drs. N. Mantje en aan alle aanwe­zigen.

Terug