Arsacal
button
button
button
button


Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 december 2013 - 303 woorden
Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit

Vrij­dag­mor­gen was de laatste ochtend van het geplande Ad Limina bezoeken. On­ver­wacht viel het bezoek aan de sacra­menten­con­gre­ga­tie uit. Dat volgt nu morgen voor de bis­schop­pen die dan nog in Rome zijn...

Kar­di­naal M. Ouellet, de prefect van de Con­gre­ga­tie voor de bis­schop­pen, is een beminne­lijk man die vele talen spreekt. Met hem en de nieuwe se­cre­ta­ris van de con­gre­ga­tie spraken we over de situatie in ons vaderland, met name na­tuur­lijk over de ker­ke­lijke zaken. De kar­di­naal is een Canadees en kent het seculari­sa­tie­pro­ces uit zijn eigen land.

Er werd ge­spro­ken over de moei­lijk­he­den van terugloop van het aantal actieve gelo­vi­gen en de con­se­quenties die dat met zich mee­brengt. De reactie van de gelo­vi­gen op kerk­slui­tingen en fusies en hoe pas­to­raal om te gaan met de situatie dat mensen zich ge­mak­ke­lijk vervreemd voelen als hun eigen kerk sluit, waren be­lang­rijke gespreks­the­ma's.

“Maar het eigen­lijke probleem is het geloof”, ver­zuchtte de kar­di­naal, ver­wij­zend naar het belang van een levend geloof in de harten van de mensen. Ook over moge­lijk samen­gaan van bis­dom­men werd ge­spro­ken, maar de kar­di­naal toonde zich daar geen grote voor­stan­der van: “wat dat betreft zijn we eer­der con­ser­va­tief”, zei hij, al erkende hij tevens dat het soms nodig is. Wat dat betreft wacht hij de uit­komst uit het gesprek van de bis­schop­pen af.

Som­mi­ge bis­schop­pen bezochten daarna de Raad voor mi­gran­ten. Met mgr. Wiertz moest ik echter naar de Pau­se­lijke La­te­raanse Univeri­si­teit voor een gesprek met de rector, bis­schop Enrico dal Vovolo sdb, die zich zeer verheugd toonde over de affiliatie van onze theo­lo­gische in­sti­tu­ten van de semi­na­ries van Rolduc en DeTilten­berg en over onze wil om die affiliatie voort te zetten.

Vanmid­dag besluiten we in zekere zin het Ad Limina bezoek (buiten het na­ge­ko­men bezoek aan de Sacra­menten­con­gre­ga­tie) met de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Santa Maria Maggiore.

Terug