Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie in het bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 januari 2014 - 114 woorden
Nieuwjaarsreceptie in het bisschopshuis

Vrij­dag 10 januari vond de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie plaats in het Bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht. Dit is ieder jaar weer een mooi moment van ont­moe­ting voor het hele bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat.

De bis­schop­pen zagen hon­der­den mensen aan zich voorbijtrekken: gezags­dra­gers uit de krijgs­macht, de maat­schap­pij en de kerk, veel pries­ters, diakens, cate­chisten, pas­to­raal werkers, be­stuur­ders van pa­ro­chies en 'gewone' pa­ro­chi­anen. Zij wensten elkaar alle goeds toe voor dit nog rede­lijk nieuwe jaar en fe­li­ci­teer­den de bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt, die zijn ver­jaar­dag vierde.

Van harte wensen we de bis­schop veel heil en zegen toe voor het nieuwe levens­jaar!

Terug