Arsacal
button
button
button
button


Overste

zusters van De Tiltenberg

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 april 2014 - 147 woorden
Overste

Op woens­dag 2 april was de alge­meen overste van de Poor Sisters of Our Lady, zuster Teresa Pinto op bezoek met de verant­woor­de­lijke zuster van haar con­gre­ga­tie in Rome, zuster Avis. Zusters van deze con­gre­ga­tie zijn werk­zaam op het semi­na­rie de Tilten­berg.

Zij zetten zich in voor allerlei vormen van zorg voor armen, kin­de­ren, bejaar­den en hebben de laatste jaren ver­schil­lende huizen in ont­wik­ke­lings­lan­den geopend. In Europa werken de zusters op twee semi­na­ries, één in Rome en dus op De Tilten­berg en voor kar­di­naal Schönborn. Ik ben de zusters dank­baar voor hun inzet.

Het deed me ook weer de breedte van de Kerk zien: deze Con­gre­ga­tie is groeiende en in India waren 23 novicen be­gon­nen. De dag ervoor had ik met een van de dio­ce­sane con­gre­ga­ties van reli­gi­euzen in ons bisdom ge­spro­ken over de afbouw - of liever gezegd: de vol­tooi­ing - van hun instituut...

Terug