Arsacal
button
button
button
button


Een kathedraal vol vormelingen

Bavodag in de Bavo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 april 2014 - 216 woorden
een kathedraal vol vormelingen op de Bavodag!
een kathedraal vol vormelingen op de Bavodag!

Zater­dag 12 april was de ka­the­draal gevuld met met vor­me­lin­gen voor de jaar­lijkse Bavo­dag. Er waren er ruim 600 met een 150-tal bege­lei­ders. Vooral West­fries­land was goed ver­te­gen­woor­digd. Na een spectaculaire ope­ning en een woordje van mij, kon­den de vor­me­lin­gen in groepjes in gesprek gaan met allerlei mensen, die iets kon­den ver­tellen over “de Geest die hen bezielt”.

In mijn woordje heb ik aan de hand van verhalen ver­teld wat een vreugde het je kan geven als je je laat bezielen door de heilige Geest. Als je iets goeds doet voor een ander geeft je dat vreugde! Maar tege­lijk moeten we nooit vergeten dat je voor God nooit ‘afge­schre­ven’ bent: je kunt altijd opnieuw beginnen, God blijft altijd van je hou­den.

In de gesprekken waren de vor­me­lin­gen na­tuur­lijk erg benieuwd naar de speciale kle­ding van een bis­schop, naar wat ik als bis­schop deed en of ik altijd al bis­schop had willen wor­den. Maar er was ook wel een vraag naar de bete­ke­nis van het vormsel en hoe het vormsel wordt toege­diend. Die vragen waren zeker een goede aan­lei­ding om iets te kunnen ver­tellen over geloof en Kerk en over het heilig vormsel...

De vor­me­lin­gen hebben weer een mooie dag gehad, dankzij allerlei vrij­wil­li­gers die zich samen met pastoor N. Knol voor de organi­sa­tie inzetten.

Terug