Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie

Mevr. Suzan Daalmans

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 april 2014 - 317 woorden
Nederlandse bisschoppen bij de paus (links: de vorige secretaris generaal)
Nederlandse bisschoppen bij de paus (links: de vorige secretaris generaal)

Voor de eerste keer heeft de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een vrouw als se­cre­ta­ris-generaal. Het is mevrouw mr. P.S.J.M (Suzan) Daalmans (53). De se­cre­ta­ris-generaal geeft lei­ding aan het se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en woont zelf ook de bis­schop­pen­ver­ga­de­ringen bij.

Hier­on­der het com­mu­ni­qué hierover:

Com­mu­ni­qué

Juriste S. Daalmans nieuwe se­cre­ta­ris-generaal Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

Mevrouw mr. P.S.J.M. (Suzan) Daalmans (53) wordt met ingang van 1 juni 2014 de nieuwe se­cre­ta­ris-generaal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Zij volgt diaken mr. dr. J.B.M. (Hans) Nijhuis op, die dit jaar de pensioen­gerech­tigde leef­tijd van 65 heeft bereikt.

Haar benoe­ming is de afron­ding van een recente reorgani­sa­tie van het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK), waarbij de functie van de se­cre­ta­ris-generaal is terug­ge­bracht van 1,0 naar 0,2 fte. Deze reductie is onder meer moge­lijk doordat het personeel van het SRKK sinds 2011 van ruim 18 fte is terug­ge­bracht naar ongeveer 7 fte en door een aantal taken te schrappen of over te dragen. Mevrouw Daalmans was al werk­zaam bij het SRKK als jurist ad intra en se­cre­ta­ris van het Economen­col­lege van de Kerk­pro­vin­cie. Zij zal deze taken blijven vervullen en daar­naast als se­cre­ta­ris-generaal de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­steunen. Tevens krijgt zij de dage­lijkse lei­ding over het SRKK, dat sinds kort is verhuisd.

Na haar gymnasium-B-oplei­ding aan het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart te Bergen op Zoom, stu­deerde mevrouw Daalmans Neder­lands recht aan de Erasmus Uni­ver­si­teit Rotter­dam. Ver­vol­gens vervulde zij ver­schil­lende juri­dische, beleids­ma­tige en lei­ding­ge­vende functies bij over­heidsin­stel­lingen zoals de politie (politie Midden- en West- Brabant en politie Am­ster­dam-Amstelland), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko­nink­rijks­re­la­ties en het Ministerie van Fi­nan­ciën in Den Haag.

In het kader van de reorgani­sa­tie is ook de dienst Pers en Com­mu­ni­ca­tie van het SRKK terug­ge­bracht van 1,5 naar 1,0 fte. Bereik­baar­heid, com­mu­ni­ca­tie en ambte­lijke onder­steu­ning blijven echter be­lang­rijke taken van het SRKK. De hui­dige Personeelsver­te­gen­woor­diging wordt opge­he­ven en ver­vangen door een half­jaar­lijks overleg namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie met het hele team van het SRKK.

Terug